Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (11. októbra 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-99-3.1-HMBA-TRSND na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekty

  • Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho“,
  • Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra a
  • Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná

je Hlavné mesto SR Bratislava a partnerom projektu je Dopravný podnik Bratislava a. s.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 3 130 727 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy.

Projekty majú za cieľ obstarať vypracovanie projektovej dokumentácie na základe ktorej sa má:

  • predĺžiť trolejbusovú trať (TT) v Bratislave na ulici Karadžičova a Mlynské nivy smerom na ulicu Dostojevského rad s následným odbočením vľavo do ulice Landererova a odbočením vpravo do ulice Olejkárska s pokračovaním po ulici Pribinova a zokruhovaním cez ulicu Krupkova a vpravo do ulice Dostojevského rad späť na Mlynské Nivy.
  • predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke po ulici Bulharská smerom ku ulici Galvaniho s pokračovaním vpravo po ulici Galvaniho až ku nákupnému centru Avion Shopping Park. Pre hybridné trolejbusy sa počíta s osadením natrolejovacieho zariadenia, čo umožní predĺžiť túto linku až na letisko M.R. Štefánika bez potreby vybudovania trakčného vedenia.
  • Prepojiť samostatnú trolejbusovú trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí až po Hlavnú stanicu, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina, ako aj v križovatke Pri Habánskom mlyne – Mlynská dolina, vrátane komplexnej modernizácie trolejbusovej trate v úseku Patrónka – Kramáre – Hlavná stanica.
  • Predĺžiť existujúcu trolejbusovú trať na ulici Trenčianska smerom k ulici Bajkalská s pokračovaním vpravo po ulici Bajkalská až po existujúcu TT na Prievozskej ulici, do ktorej by bola zaústená ľavým odbočením v smere von z mesta. Následne by sa v križovatke Prievozská – Mierová – Hraničná zrealizovalo pravé odbočenie z existujúcej TT do ulice Hraničná a napokon opätovne pravým odbočením do ulice Mlynské nivy, kde by sa trať zakončila v kruhovom objazde a následne cesta späť po ulici Mlynské nivy, potom vľavo do ulice Hraničná s priamym zaústením do existujúcej TT v križovatke Hraničná – Mierová - Prievozská. Toto predĺženie trolejbusovej trate a príprava na nové 24 m trolejbusy si vyžiada okrem napojenia nových TT aj úpravu / zmenu existujúceho napájania TT na uliciach Prievozská, Gagarinova a Mierová.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava