Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (21. októbra 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-72-5.3-ZSSK-ModZKV5 na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5. časť“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 30 942 266,00 eur.

Prioritná os č. 5, v ktorej je vyzvanie vyhlásené zameraná na zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov. Projekt má za cieľ obnoviť existujúci park mobilných prostriedkov železničnej osobnej dopravy nákupom nových vozidiel, a to 17 ks osobných vozňov, ktoré budú využívané v prímestskej a v regionálnej železničnej doprave a napomôžu zvýšiť kvalitu a rozsah ponúkaných služieb na úsekoch železničných tratí: Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisov, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu:

Lokalizácia železničných tratí pre nové vozne


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava