Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (10. septembra 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. >OPII-117-4.1-MDV-SRDUNAJ na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10“ je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 2 911 578 eur.

Prioritná os č. 4, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste.

Cieľom projektu je identifikovať miesta s nedostatočnými plavebnými gabaritmi vodnej cesty a navrhnúť opatrenia pre zabezpečenie plnosplavnosti na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj na úroveň podmienok, ktoré sú vyžadované v zmysle dohody AGN (Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu) a odporúčaní Dunajskej komisie (EMPFEHLUNGEN über die Mindestanforderungen von Regelmaßen für die Fahrrinne sowie den wasserbaulichen und sonstigen Ausbau der Donau).

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Vodná cesta na Dunaji

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava