Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (31. marca 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-128-4.1-SVP-SRDUNAJ na národný projekt rozvoja vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt "Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty"“ je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 196 350,00 EUR.

Prioritná os č. 4, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste. Cieľom projektu je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu zameraného na modernizáciu technologických zariadení potrebných pre zabezpečenie požadovaných parametrov slovenského úseku plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj za účelom zvýšenia bezpečnosti plavby a zlepšenia splavnosti vodnej cesty v projektovej oblasti.

            Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

            Obr.: riešené územie rkm 1811-1708

Dunaj mapa

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava