Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (7. apríla 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-95-6.2-SSC-BEMO3P na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekty:

 •  Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji,
 •  Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji a
 •  Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji

 je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 42 186 671,00 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy.

Projekty majú za cieľ zlepšenie stavebno-technického stavu vybraných mostov:

 • I/13 Medveďov - most 13-004;
 • I/13 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov;
 • I/13 Medveďov - most 13-006;
 • I/62 Sereď, most 62-013;
 • I/66 – 064 Kežmarok most;
 • I/68 – 041 Sabinov most;
 • I/77 –012 Podolínec most;
 • I/15 –014 Stropkov most;
 • I/77 –033 Lenartov most;
 • I/18 –486 Vranov nad Topľou most nad železničnou traťou;
 • I/18 –392 Hôrka most;
 • I/67 –015 Gemerská Poloma most;
 • I/67 –033 Stratená most;
 • I/67 –021 Nižná Slaná most;
 • I/19 –351 Trhovište most.

Projekty plánujú zlepšenie na cestách I. triedy ako aj stavebné úpravy na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa, havarijného stavu oporných múrov, nefunkčného odvodnenia komunikácie a cestného telesa, veľmi zlého až havarijného stavu priepustov, množstva trhlín na vozovke. Účelom projektu je z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť a zvýšenie komfortu dopravy. Plánované cestné úseky:

 • I/68 Mníšek nad Popradom – Hraničné;
 • I/74 Ubľa; I/67 Dobšinský kopec;
 • I/67 Nižná Slaná.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava