Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (26. marca 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-87-1.1-ZSR-DZSZATVFP na veľký projekt rozvoja železničnej dopravy s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa, (1.fáza)“

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok môže podať prijímateľ grantu z OPII, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 239 550 756,00 eur.

Projektová dokumentácia pre predmetný projekt bola ukončená v roku 2019 a v roku 2020 bola podpísaná zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác. Projekt je zameraný na modernizáciu železničnej infraštruktúry v železničnom uzle Žilina, ktorá prispeje k trvalo udržateľnej mobilite obyvateľov, k hospodárskemu rastu, ktorý úzko súvisí s kvalitou a hustotou dopravnej siete, k deľbe prepravnej práce v prospech železničnej dopravy, k menšej produkcii hluku, emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, k zníženiu nehodovosti, k časovým úsporám dosiahnutým vplyvom kratších cestovných časov.

Prioritná os č. 1, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu:Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava