Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (9. marca 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-92-6.2-SSC-CESTY2PD2P na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Projektová dokumentácia ciest I. triedy, 2.etapa“ a projekt „Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 1 878 545 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy.

Projekty majú za cieľ obstarať projektovú dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie realizačnej fázy projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu ciest I. triedy: I/64 Prievidza - obchvat, II. etapa, I/61-II/516 Trenčianska Teplá - úprava križovatky, I/65 D Martin – križovatka a obstarať štúdiu realizovateľnosti v úseku ciest I/9 Handlová – hranica kraja TN/BB, štúdiu realizovateľnosti v úseku ciest I/61 Trenčín – križovatka I/61 s R6 a technickú štúdiu v úseku cesty I/78 – horský priechod Príslop.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia úseku I/64 Prievidza - obchvat, II. etapa:

 

Lokalizácia úseku I/61-II/516 Trenčianska Teplá - úprava križovatky:

Lokalizácia úseku I/65 D Martin – križovatka:

Lokalizácia úseku I/9 Handlová – hranica kraja TN/BB:

Lokalizácia úseku I/78 – horský priechod Príslop:

Lokalizácia úseku I/61 Trenčín – križovatka I/61s R6:Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava