Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (12. októbra 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-68-2.1-NDS-D3ZAKNMPD na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3)“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 2 183 926,00 eur.

Prioritná os č. 2, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Projekt má za cieľ obstarať projektovú dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie realizačnej fázy projektu zameraného na výstavbu úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto.

Lokalizácia projektu:

D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-70-2.1-NDS-6PruhPD na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Diaľnica D1 Blatné – Trnava, rozšírenie na 6 pruh (projektová príprava D1)“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 407 005,50 eur.

Prioritná os č. 2, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Projekt má za cieľ obstarať projektovú dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie realizačnej fázy projektu zameraného na rozšírenie jestvujúceho úseku Diaľnice D1 Blatné – Trnava.

Lokalizácia projektu:

D1 Blatné - Trnava

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava