Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. júna 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-96-2.1-NDS-BECEDO na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekty:

  • Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec
  • Presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava – Trnava / D1 Trnava – Bratislava

je  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 3 236 277 eur.;

Prioritná os č. 2, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Projekty majú za cieľ osadenie nových bezpečnostných záchytných zariadení s úrovňou zachytenia v zmysle súčasných platných noriem a predpisov na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec a zabezpečenie stavebných prác a dodávka bezpečnostných záchytných zariadení otváracích zvodidiel určených pre presmerovanie dopravy v prípade vzniku kolízie obmedzujúcej prejazd úsekom diaľnice D1 Bratislava – Trnava / D1 Trnava – Bratislava.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu na úseku D1 Ivachnová – Važec:

úsek diaľnice v BA

 

Lokalizácia projektu na úseku D1 Trnava – Bratislava:

úsek diaľnice v BARiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava