Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (9. októbra 2020)

Vyzvanie na projekt cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-69-6.2-SSC-I9CHOML na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 24 151 980,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ rekonštruovať cestu odstránením porušenej betónovej vozovky, ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Cesta I/9 v križovatkách je doplnená o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo a o pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy.

Lokalizácia projektu:

Obrázok mapy cesty Chocholná - Mníchova Lehota

 

Vyzvanie na projekt železničnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-71-5.3-ZSSK-ModZKV4 na národný projekt rozvoja železničnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 4. časť“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 30 107 000,00 EUR.

Prioritná os č. 5, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov. Projekt má za cieľ obnoviť existujúci park mobilných prostriedkov železničnej osobnej dopravy modernizáciou vozidiel – 35 ks osobných vozňov, ktoré budú využívané v prímestskej a v regionálnej železničnej doprave a napomôžu zvýšiť kvalitu a rozsah ponúkaných služieb na úsekoch železničných tratí: Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč.

Lokalizácia projektu:

Obrázok mapy nasadenia nových rušňov

 

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava