Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (21. novembra 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní tri nové vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty.

  1. Vyzvanie č. OPII-2018-31-4.1-NP-VPr na národný projekt infraštruktúry vodnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava“ sú Verejné prístavy, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 179 244,66 EUR.

Prioritná os č. 4, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na rozvoj, modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry vodných ciest a údržbu, obnovu, modernizáciu a rozvoj infraštruktúry verejných prístavov. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú okrem iného zlepšiť služby vo verejnom prístave Bratislava.

  1. Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-28-NP-THÚ pre národný projekt železničnej infraštruktúry

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Humenné“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 24 681 371,57 EUR. 

  1. Vyzvanie č. OPII-2018/5.1/ZSSK-29-NP-THÚ pre národný projekt železničnej infraštruktúry

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy – Zvolen“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 28 305 016,76 EUR. 

Prioritná os č. 5, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré majú okrem iného zlepšiť kvalitu prepravy osôb po železnici zabezpečením poskytovania moderných služieb pre všetky vozidlá operátorov v železničnej sieti SR.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava