Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (31. januára 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty rozvoja cestnej dopravy:

  • Vyzvanie č. OPII-56-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 20 735 780,00 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ modernizáciu predmetného úseku cesty I/66 a tým z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť, zvýšenie komfortu dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva.

Mapa s vyznačením lokalizácie projektu:

              

mapa úseku

 

 

  • Vyzvanie č. OPII-57-6.2-NP-SSC na národný projekt

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Projektová dokumentácia ciest I. triedy“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 7 914 731,00 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ obstarať projektovú dokumentáciu projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu ciest I. triedy.

 

  • Vyzvanie č. OPII-58-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „I/64 obchvat Prievidze, 1. etapa, druhá stavba“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 21 630 870,00 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ realizáciou stavby doplniť obchvatovú komunikáciu mesta o ďalší úsek, t.j. vytvoriť nové cestné napojenie tejto časti mesta Prievidza, čo prispeje k vylúčeniu tranzitnej dopravy z priemyselného parku cez centrum mesta a k zlepšeniu životného prostredia v Prievidzi znížením hluku, emisií a vibrácií.

               Mapa s vyznačením lokalizácie projektu:

mapa obchvatu
 
 
 

 

  • Vyzvanie č. OPII-60-6.1-NP-NDS na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (projektová príprava R1)“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 3 276 422,00 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest. Projekt má za cieľ zrealizovať projektovú dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie realizačnej fázy projektov zameraných na výstavbu chýbajúceho úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča.

 

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

  

 

 

 

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava