Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (21. októbra 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-120-1.3-ZSSK-ZKV7 na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 69 190 000 eur.

Prioritná os č. 1 Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov a špecifického cieľa 1.3 Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov.

Projekt má za cieľ obstarať 4 ks nových šesťčlánkových elektrických poschodových jednotiek s kapacitou minimálne 530 miest na sedenie v druhej triede a minimálne 32 miest na sedenie v prvej triede v regionálnej medzinárodnej doprave primárne pre územie Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a pre prípad nepripravenosti rekonštrukcie železničného uzla Žilina do doby jej ukončenia aj pre územie Banskobystrického kraja. Realizácia projektu bude mať pozitívny prínos pre verejnosť cestujúcu v daných krajoch, keďže kreuje podmienky pre rozvoj udržateľnej mobility v budúcom období.

Zámerom projektu je zlepšenie dopravnej obslužnosti a skvalitnenie ponuky služieb železničnej osobnej dopravy prostredníctvom obstarania nových elektrických poschodových jednotiek určených na prevádzku na frekventovaných tratiach západného Slovenska, ŽSK a prípadne aj BBSK.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 Vlaky určené na západné SlovenskoRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava