Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (14. december 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejnilo  Vyzvanie č. OPII-146-3.1-DPB-MUZ3VOKR na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovňa Krasňany - stavebné práce“ je Dopravný podnik Bratislava, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 54 425 278,00 EUR. Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia hál pre údržbu vozidlového parku DPB a tiež rekonštrukcia a predĺženie krytého odstavného koľajiska.

Druhým vyzvaním je Vyzvanie č. OPII-145-3.1-DPB-MVAJ. Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia Vajnorskej radiály a kľúčových úsekov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave“ je Dopravný podnik Bratislava, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 23 480 521,00 EUR. Cieľom projektu je komplexná modernizácia Vajnorskej radiály a kľúčových úsekov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave (električkových a trolejbusových tratí).

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej sú vyzvania vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

            Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava