Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (12. mája 2021)

Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnilo online rokovanie Riadiaceho výboru pre prioritné osi 1 až 6 pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Členovia Riadiaceho výboru prerokovali a schválili návrhy nových a aktualizovaných zámerov národných projektov z prioritných osí 1, 2, 3 a 6 OPII v celkovej hodnote 121,5 mil. eur. Oprávnení prijímatelia predložili spolu 11 návrhov zámerov národných projektov, z ktorých 4 boli nové.

Nové vlaky, rýchlostné cesty aj diaľnice a verejná osobná doprava

K aktualizovaným zámerom patrí projektový zámer na nové vlaky „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť“ s príspevkom OPII takmer 75 miliónov eur. Aktualizovaný zámer bol presunutý z prioritnej osi 5 do prioritnej osi 1 s cieľom zabezpečiť efektívne využitie pridelených prostriedkov z EÚ. Podľa zámeru by mala byť predložená čoskoro žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) a podpis zmluvy o NFP je plánovaný do konca júla.

V rámci projektu bude zaobstaraných 9 ks nových elektrických vlakov, ktoré budú využívané v prímestskej a regionálnej železničnej doprave v Prešovskom a Košickom kraji a to konkrétne na tratiach: Košice – Lipany – Plaveč, Košice –Trebišov, resp. po  elektrifikácii  až  po Humenné,  Košice –Michaľany –Čierna n/Tisou, Košice – Moldava    n/Bodvou po  elektrifikácii.  

Riadiaci výbor schválil nové zámery aj pre Národnú diaľničnú spoločnosť: obstaranie projektovej prípravy na rýchlostné cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východR3 od Nižnej nad Oravou až po Sedliacku Dubovú.

Čo sa týka projektu R2 Zvolen západ – Zvolen východ, ide o rýchlostný obchvat Zvolena, ktorý je veľmi chýbajúcim článkom medzi už vybudovanými úsekmi rýchlostnej cesty R2 v tomto regióne. Kapacita súčasnej cesty I. triedy je nedostatočná, prekračuje prípustné intenzity a pre motoristov predstavuje zvýšené riziko v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.  Projekt rieši prepojenie troch rýchlostných ciest – vybudovanej R1, rozostavanej resp. v častiach  tiež prevádzkovanej  R2  a  výhľadovej  R3,  ako  aj  nadväzujúcich  miestnych komunikácií a ciest v danom území.  Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 500 tisíc eur.

V rámci projektu na oravskej rýchlostnej ceste R3 bude za sumu do 2,5 milióna eur obstaraná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) potrebná  na  zabezpečenie  realizačnej  fázy  projektov  zameraných na  výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou -Sedliacka Dubová.   

Podľa nového zámeru bude NDS pripravovať aj multimodálnu štúdiu realizovateľnosti na pokračujúci úsek diaľnice D1 od Košíc smerom na východ (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké). Predmetom projektu za 750 tisíc eur je vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti, potrebnej na zlepšenie aktuálnej dopravnej situácie v Košickom kraji.  Vypracovanie predmetnej štúdie realizovateľnosti je podmienkou pre správne rozhodnutie a určenie postupnosti výstavby nového úseku diaľnice D1.

K nový zámerom národných projektov pribudne aj projekt „Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova“, ktorý predložilo mesto Bratislava v hodnote predpokladaného príspevku OPII 1,1 milióna eur. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia vyššie spomenutých tratí, zefektívnenie prevádzky ekologických vozidiel, trolejbusov, v dotknutých lokalitách v mestskej časti Ružinov. Dôjde k zrýchleniu prevádzky trolejbusov, zvýšeniu  spoľahlivosti  prevádzky  trolejbusov  a k vytvoreniu  podmienok  na  prevádzku veľkokapacitných 24-metrových trolejbusov. 

Verejnú dopravu v Bratislave pomôže zlepšiť aj ďalší pripravovaný projekt, ktorý má schválený zámer: Nákup 10 jednosmerných električiek za 24,6 mil. eur, ktoré budú primárne určené na novozrekonštruovanú trať Dúbravsko-Karlovskej radiály.

Prehľad ďalších schválených projektových zámerov

Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

Základným cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie  a následná výstavba terminálu. Za predpokladaných vyše 6 miliónov eur z OPII sa vybuduje prestupný  terminál  osobnej  prepravy  medzi vlakovou  a  autobusovou,  resp. električkovou dopravou.   Zastávka TIOP je navrhnutá tak, aby vzájomný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy, ale aj do nákupnej zóny bol čo najjednoduchší, časovo výhodný a maximálne pohodlný. 

Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

Rovnako ako pri predchádzajúcom projekte, ide o zabezpečenie projektovej dokumentácie  pre  následnú  realizačnú  fázu  projektu.  Vybudovanie  prestupného terminálu  umožní cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému bezproblémový a rýchly prestup medzi jednotlivými módmi dopravy v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Celkové oprávnené výdavky sú stanovené do výšky takmer troch miliónov eur.

Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia 

Tento projekt  má za cieľ obstarať projektovú dokumentáciu vrátane komplexnej projektovej prípravy pre modernizáciu trolejového vedenia v Prešove a pre meniarne Solivarská, Čapajevova a Mukačevská. Aktualizovaný zámer zväčšil rozsah modernizovaných tratí z pôvodnej dĺžky 8,66 km na 11,4 km.  Celkové oprávnené výdavky projektu sa zvýšili na 1 033 941 eur.

Mesto Prešov, modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia 

V rámci projektu bude zabezpečená projektová dokumentácia k rekonštrukcii týchto úsekov trolejbusových tratí v Prešove: 

 • Obratisko Clementisova – Levočská
 • Trolejové vedenie Rusínska – Kuzmányho
 • Prepojenie Sibírska – Pod Šalgovíkom
 • Meniareň Solivarská
 • Meniareň Čapajevova
 • Meniareň Mukačevská
 • Obratisko Pod Šalgovíkom

Celkové oprávnené výdavky projektu budú 1 024 030 eur.

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa

Tento projektový zámer rieši modernizáciu týchto križovatiek:

 • I/18 a I/74 Strážske, križovatka (stavba zahŕňa prestavbu existujúcej nebezpečnej križovatky ciest I/18,  I/74  a miestnej  komunikácie  na  okružnú  križovatku  so  spojovacími  vetvami. Pre smer Vranov nad Topľou – Michalovce  a smer Humenné – Vranov nad Topľou je navrhnutá spojovacia vetva – tzv. bypass. Na každom ramene križovatky je navrhnutý priechod pre peších so  samostatným  nasvetlením.  Pri  každom  navrhovanom  priechode  je  navrhnutá bezbariérová úprava s varovným a signálnym pásom).
 • I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul.,
 • Križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder,
 • Križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň,
 • Križovatka I/13 a III/1404 Medveďov,

Na rekonštrukciu týchto križovatiek je v OPII vyčlenených 5,5 milióna eur. 

Od zámeru k zmluve

Riadiaci výbor (RV) počas trvania operačného programu schvaľuje zámery národných projektov pre prijímateľov. Na základe schválených zámerov je vytvorený Zoznam národných projektov OPII, ktorý dopĺňa Zoznam veľkých projektov  OPII. Zoznam národných projektov OPII je zverejnený na webovej stránke www.opii.gov.sk. Schválenie projektového zámeru je prvou podmienkou vypísania vyzvania na projekt. Na základe vyzvania môže prijímateľ predložiť Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Riadiaci orgán OPII. Následným uzavretím zmluvy o NFP vzniká prijímateľovi právny nárok na poskytnutie finančného príspevku z OPII. Zmluvy o NFP na národné projekty do 75 mil. eur podpisuje minister dopravy a výstavby SR.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava