Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (8. augusta 2018)

Na projekty z oblasti dopravy a informatizácie bola z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) vyčerpaná už prvá miliarda eur. Peniaze investované z tohto operačného programu tvoria takmer polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.

„Po tom, čo sme v júli zazmluvnili tri veľké dopravné projekty, sme pripravili žiadosť o platbu v sume takmer 100 miliónov eur. Našim cieľom bolo odľahčiť štátny rozpočet, z ktorého sú výdavky najskôr zaplatené a neskôr sú preplatené z fondov EÚ,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

„Veľmi rád konštatujem, že Operačný program Integrovaná infraštruktúra patrí medzi úspešné operačné programy na Slovensku, ako aj v Európe. Sme schopní efektívne využiť súčasné prostriedky a pripravení prijať aj ďalšie zdroje,” dodal minister A. Érsek.

V OP Integrovaná infraštruktúra bolo ku koncu júla vyčerpaných 1,02 miliardy eur (zdroj EÚ + povinné národné spolufinancovanie), čo predstavuje viac ako 22 percent celkovej alokácie.

V mesiaci júl bola dosiahnutá aj dvojmiliardová hranica zazmluvnenia (41,79 percent alokácie). 

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov ma OP Integrovaná infraštruktúra už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto roku.

 Plánované cieľové výstupy projektov OPII:

  • 140 km diaľnic a rýchlostných ciest
  • 300 km ciest I. triedy
  • 40 km železničných tratí
  • 18 km električkových tratí
  • 116 vlakov a vozidiel MHD

Eurofondy na dopravu po roku 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa aktívne zúčastňuje na tvorbe podmienok pre čerpanie fondov EÚ po roku 2020. V súčasnosti Slovenská republika predsedá Vyšehradskej skupine a v oblasti dopravy koordinuje rokovania s Bruselom.

Európske fondy sú pri modernizácii dopravy absolútne kľúčové pre všetky štyri krajiny.  Jednou z priorít, ktoré sú spoločné pre krajiny V4, je zosúladenie štrukturálnych fondov a finančného nástroja CEF (nástroj na prepojenie Európy) tak, aby boli bolo možné investovať čo najviac peňazí na dobudovanie európskej diaľničnej siete v jednotlivých krajinách. Tieto priority budú krajiny V4 v Bruseli presadzovať spoločne, čo bude znamenať lepšiu perspektívu na dobrý výsledok. Krajiny V4, vrátane SR, sa zasadzujú za ponechanie súčasnej miery spolufinancovania projektov, zachovanie DPH ako oprávneného výdavku aj pri finančne náročnejších projektoch a zachovanie pravidla n+3 pri čerpaní eurofondov.

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava