Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (30. októbra 2019)

Členovia Monitorovacieho výboru v stredu 30. októbra na mimoriadnom zasadnutí schválili revíziu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) verzia 7.0. Hlavné zmeny v programovom dokumente súvisia s presunom financií do OPII, ktoré schválila Vláda SR v marci tohto roku. Vládny materiál je o presune časti výkonnostnej rezervy európskych fondov z viacerých operačných programov, vrátane interných presunov. Realokovaných približne 250 miliónov eur bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) investovať najmä do cestnej infraštruktúry v regiónoch.

Druhou zmenou, ktorú schválili členovia Monitorovacieho výboru v rámci revízie, je zlúčenie dvoch operačných programov – Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie do jedného - OP Integrovaná infraštruktúra.

OPII k 30.septembru 2019 vyčerpal viac ako 1,4 miliardy eur (36 percent) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy, ktoré je Riadiacim orgánom OPII vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa po zlúčení operačných programov vytvára priestor pre elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.

Technicky pôjde o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom vzniknú nové prioritné osi, s jedným Riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy) a jedným Monitorovacím výborom. Po tom, čo v utorok 29. októbra zlúčenie operačných programov odsúhlasil Monitorovací výbor OPVaI, urobili rovnaké rozhodnutie aj členovia Monitorovacieho výboru OPII. Do konca októbra zašle MDV SR na schválenie Európskej komisii nový programový dokument. Jeho schválenie v Bruseli sa očakáva do konca tohto roka.

Ďalším bodom rokovania Monitorovacieho výboru bolo schválenie hodnotiacich kritérií OPII pre dopytovo-orientované projekty „Moderné technológie“ v prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť.

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava