Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (10. augusta 2018)

Verejné obstarávanie na zákazku „Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ bolo vyhlásené v roku 2015. Pre nadmerne veľký rozsah služieb a vysokú predpokladanú hodnotu zákazky rozhodol v júni 2017 minister dopravy Arpád Érsek o zrušení súťaže.

Na podnet jedného z uchádzačov zákazku skúmal Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý v januári 2018 vydal rozhodnutie, že ministerstvo dopravy má v súťaži pokračovať, a preto  ministerstvo dopravy pokračovalo vo vyhodnotení zákazky na poradenské služby a na základe výsledku vyhodnotenia uzavrelo zmluvu s úspešným uchádzačom. Tým je skupina dodávateľov (Deloitte Advisory s.r.o. a EUROTARGET s.r.o.), ktorej ponuka bola vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia. Ministerstvo dopravy dlhodobo deklarovalo, že nemá záujem o poskytovanie poradenských služieb v takomto rozsahu, z tohto dôvodu podpísalo s poskytovateľom dodatok, ktorým znížilo zákonným spôsobom pôvodný rozsah zmluvy o 50 percent. Zmluva má charakter rámcovej dohody, na základe ktorej bude ministerstvo vyplácať poskytovateľa len podľa skutočne objednaných a poskytnutých služieb, pričom poskytovateľovi nezabezpečuje právny nárok na vyčerpanie celého rozsahu zmluvy.

„Vydal som pokyn, aby sa služby poradenských firiem na našom ministerstve využívali efektívnejšie. Naši zamestnanci dnes už mnohé z expertných činností zabezpečujú interne. Služby z podpísanej zmluvy budeme preto využívať len v nevyhnutnom rozsahu a vtedy keď to bude dôležité pre čerpanie eurofondov na veľké dopravné projekty,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.

Služby poradenských firiem využíva ministerstvo dopravy najmä pri implementácii eurofondových projektov. Ide o náročné infraštruktúrne projekty a na základe požiadaviek Európskej komisie ich schváleniu predchádza vypracovanie podkladových analýz, štúdií a externých hodnotení.

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava