Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (23. júla 2018)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) patrí medzi najúspešnejšie programy z hľadiska zazmluvnenia aj čerpania európskych fondov. Dynamika čerpania eurofondov v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR je vyššia ako priemer operačných programov v rámci Európskej únie. Polovica z aktuálne zazmluvnených dvoch miliárd eur smeruje na slovenské diaľnice.

„Veľmi rád konštatujem, že operačný program Integrovaná infraštruktúra patrí medzi úspešné operačné programy na Slovensku, ako aj v Európe. Sme schopní efektívne využiť súčasné prostriedky a pripravení prijať aj ďalšie zdroje a to predovšetkým na výstavbu rýchlostných ciest a ciest I.triedy,” povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

 

Tunel Višňové

Tunel Višňové vo výstavbe

V OP Integrovaná infraštruktúra bolo k polovici júla zazmluvnených 88 projektov, vďaka čomu bola dosiahnutá dvojmiliardová hranica zazmluvnenia (41,79 percent alokácie). Prioritná os č.2 zameraná na výstavbu diaľnic je už zazmluvnená na viac ako 78 percent a ďalšie projekty sú v procese zazmluvňovania.

Aktuálne je z OPII vyčerpaných 885 mil. eur (18,51 percent alokácie), čo predstavuje 45 percent z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku.

V doprave sa s prispením fondov EÚ realizujú najmä veľké, technicky náročné infraštruktúrne projekty. Ministerstvo dopravy v úzkej spolupráci s technickými expertmi JASPERS a Európskou komisiou postupne prechádza náročným procesom, akým je príprava a predkladanie veľkých projektov (nad 75 mil. eur) na schválenie do Bruselu. Doteraz Európska komisia schválila štyri veľké projekty. V mesiaci júl predložilo ministerstvo dopravy na schválenie ďalšie tri veľké projekty: D1 Lietavská Lúčka  - Višňové – Dubná Skala, D3 Čadca Bukov – Svrčinovec (kombinované financovanie OPII + Nástroj na prepojenie Európy) a projekt nákupu 25 regionálnych elektrických vlakov.

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov ma OP Integrovaná infraštruktúra už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto roku.

Kde a ako zlepšujeme dopravu na Slovensku

Výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave môžu využívať obyvatelia vo všetkých krajoch Slovenska.

V Bratislavskom kraji smerujú európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy. V hlavnom meste jazdí ďalších 15 nových moderných električiek a pripravujú sa projekty výstavby a modernizácie električkových tratí.

V Nitrianskom a Trnavskom kraji sa investuje predovšetkým do modernizácie ciest I.triedy.

V ďalších regiónoch Slovenska – v strede a na východe – sa pokračuje vo výstavbe kľúčových úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest. Modernizujú sa desiatky kilometrov ciest I.triedy, osobitne sa zameriavame na havarijný stav mostov. Modernizácia železničnej infraštruktúry pokračuje poslednými, mimoriadne náročnými kilometrami pred Žilinou.

V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy boli zakúpené trolejbusy v Prešove a Žiline a električky v Košiciach.

Všetci obyvatelia Slovenska sa budú môcť tešiť na ďalších 46 moderných regionálnych vlakov (elektrických, dieselových), ktoré pribudnú do roku 2019.  V príprave sú desiatky ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v našich najväčších aglomeráciách.

 Plánované cieľové výstupy projektov OPII:

  • 140 km diaľnic a rýchlostných ciest
  • 300 km ciest I. triedy
  • 40 km železničných tratí
  • 18 km električkových tratí
  • 116 vlakov a vozidiel MHD

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava