Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (8. september 2023)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-152-2.1-NDS-HI- VFP na veľký fázovaný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza)“ je Národná diaľničná spoločnosť, a. s Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 158 441 974,00 EUR.

Prioritná os č. 2, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Projekt má za cieľ dokončiť realizáciu stavebných prác na projekte „D1 Hubová – Ivachnová“.

Lokalizácia projektu:

Hubova_mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava