Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (3. novembra 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní

Vyzvanie č. OPII-140-4.1-VV-GAB na národný projekt rozvoja vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia ľavej plavebnej komory – Upgrade of Gabčíkovo lock“ je Vodohospodárska výstavba, štátny podnik.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 22 500 775,00 EUR.

Prioritná os č. 4, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste. Cieľom projektu a samotnou modernizáciou plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo je zvýšenie efektivity, spoľahlivosti a konkurencieschopnosti vodnej dopravy v rámci Dunajskej vodnej cesty, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TENT.

VD Gabcikovo

 

 Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 

            

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava