Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Ministerstvo dopravy a výstavby SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Výzva sa týka odborníkov v oblasti cestnej, železničnej, vodnej a verejnej osobnej dopravy.

„Hľadáme nestranných a skúsených odborníkov, ktorí nám pomôžu s hodnotením žiadostí od našich prijímateľov na dopravné projekty. Proces nezávislého odborného hodnotenia je neoddeliteľnou súčasťou prideľovania financií z Európskej únie. Projekty z rôznych oblastí ako je výstavba a modernizácia ciest a železníc, nákup dopravných prostriedkov alebo budovanie nových tratí mestskej hromadnej dopravy si vyžadujú pohľad erudovaných a zodpovedných spolupracovníkov,“ povedala Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka Sekcie riadenia projektov na ministerstve dopravy a výstavby SR.

Riadiaci orgán OPII hľadá v súvislosti s hodnotením Žiadostí o nenávratný finančný príspevok odborných hodnotiteľov pre prioritné osi 1 až 6. Ide o minimálne:

Odborní hodnotitelia

 • 16 hodnotiteľov pre projekty cestnej dopravy,
 • 16 hodnotiteľov pre projekty železničnej dopravy,
 • 16 hodnotiteľov pre projekty verejnej osobnej dopravy a
 • 8 hodnotiteľov pre projekty vodnej dopravy.

Základným predpokladom pre úspešného uchádzača je prax napríklad v týchto oblastiach:

 • projekčná činnosť;
 • činnosť stavbyvedúceho a činnosť stavebného dozoru;
 • prípravy, resp. realizácie stavebnej činnosti (ako stavebný prípravár, cenár, rozpočtár alebo kalkulant).

Vzhľadom na charakter projektov je vítaná prax minimálne 10 rokov. Úspešní záujemci, ktorí spĺňajú všetky všeobecné, kvalifikačné a odborné kritériá (bezúhon-nosť, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax v oblasti dopravných projektov a znalosť prob-lematiky fondov EÚ) budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov.

Funkcia odborného hodnotiteľa je aktuálna do konca programového obdobia t. j. do decembra 2023. Pridelenie projektov na hodnotenie prebieha žrebovaním. Výkon funkcie odborného hodnotiteľa je spojený s finančným ohodnotením v závislosti od typu projektu.

Spôsob, akým sa môžu záujemci prihlásiť, je zverejnený na tomto linku: Vyzvy na vyber odborných hodnotiteľov. Momentálne sú otvorené tieto výzvy na výber odborných hodnotiteľov:

 • VÝZVA č. 1/2020 pre prioritnú os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obno-va mobilných prostriedkov a prioritnú os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • VÝZVA č. 2/2020 pre prioritnú os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) a prioritnú os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • VÝZVA č. 3/2020 pre prioritnú os 3 - Verejná osobná doprava • VÝZVA č. 4/2020 pre prioritnú os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
 • VÝZVA č. 5/2020 pre prioritnú os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov, prioritnú os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE), prio-ritnú os 3 - Verejná osobná doprava, prioritnú os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), prioritnú os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) a prio-ritnú os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE).


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava