Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. júna 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č.OPII-106-1.3-ZSSK-ZKV3 na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 3. časť“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 70 057 159 eur.

Prioritná os č. 1, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov.

Projekt má za cieľ realizovať obstaranie deviatich kusov nových elektrických jednotiek s kapacitou minimálne 300 miest na sedenie pre prímestskú a regionálnu dopravu na území Prešovského a Košického kraja.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu:

 

Mapa železničných tratí na východe Slovenska, kde budú nasadené nové vlakyRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava