Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (10. júna 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-107-1.1-ZSR-BAHLST na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja železničnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. stanica“ sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 4 170 984 eur.

Dvojkoľajná, elektrifikovaná, železničná trať Devínska Nová Ves - Štúrovo v úseku ŽST Bratislava hl.st., je vedená v Bratislavskom tuneli č. 2. Vzhľadom na rozrušené horninové nadložie tunela a tiež postupné dožívanie izolačných materiálov použitých pri výstavbe, sa nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok okamžite prejaví v značnom zavodnení obmurovky ostenia tunela. Silné zavodnenie spôsobuje ďalšie poruchy, ktoré vplývajú na tunelové ostenie a jeho stabilitu. Projekt má za cieľ realizovať rekonštrukčné (sanačné) práce na eliminovanie technických porúch tunelového ostenia Bratislavského tunela č. 2. Realizáciou navrhnutých sanačných opatrení sa má dosiahnuť praktická suchosť pre elektrifikovaný tunel, predĺženie životnosti tunela a zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy v tuneli.

Prioritná os č. 1, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava