Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (3. júna 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-102-3.2-DPB-ELBA na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekty

  • DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 3. etapa
  • Električky pre Bratislavu

sú Dopravný podnik Bratislava, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 70 470 557 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.

Projekty majú za cieľ realizovať nákup 30 ks nových jednosmerných, nízkopodlažných a veľkokapacitných električiek štandardnej dĺžky do 32,5 m vrátane tarifného a informačného systému (palubný počítač, automatické počítanie cestujúcich, komunikácia s periférnymi zariadeniami mimo vozidla, wifi a pod.).

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu TIOP Lamačská brána:

mapa údržbovej základne električiek v Košiciach

Lokalizácia projektu TIOP Vrakuňa:

mapa údržbovej základne električiek v KošiciachRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava