Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (11. mája 2021)

Vyzvanie vychádza z aktualizovaných projektových zámerov, ktoré schválil Riadiaci výbor OPII na svojom rokovaní 7. mája. Ide o projekty z prioritnej osi č. 3, ktorá je zameraná na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

MDV SR zverejní vyzvanie č. OPII-83-3.1-MPO-TRTRPD2P na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy „Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia“  a "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia"  na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Prijímateľom je Mesto Prešov. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 2 057 971 eur.

Projekt „Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia“ má za cieľ obstarať projektovú dokumentáciu vrátane komplexnej projektovej prípravy pre modernizáciu trolejového vedenia v Prešove a pre meniarne Solivarská, Čapajevova a Mukačevská. Aktualizovaný zámer zväčšil rozsah modernizovaných tratí z pôvodnej dĺžky 8,66 km na 11,4 km. Plánovaný termín podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom je 3. štvrťrok 2021 a plánovaný termín začatia realizácie projektu je v 4.. štvrťroku  2021. Celkové oprávnené výdavky projektu sa zvýšili na 1 033 941 eur.

Projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia" má za cieľ pripraviť projektovú dokumentáciu k týmto stavbám:

  • Obratisko Clementisova – Levočská
  • Trolejové vedenie Rusínska – Kuzmányho
  • Prepojenie Sibírska – Pod Šalgovíkom
  • Meniareň Solivarská
  • Meniareň Čapajevova
  • Meniareň Mukačevská
  • Obratisko Pod Šalgovíkom

Celkové oprávnené výdavky projektu budú 1 024 030 eur a plánovaný termín podpísania zmluvy o NFP s prijímateľom je v 3. štvrťroku 2021 a plánovaný termín spustenia realizácie projektuje v 4. štvrťroku 2021.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava