Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Objednávateľ štúdie: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina

Zhotoviteľ štúdie: HBH Projekt, spol. s. r. o.

 

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo vyhodnotiť preložku cesty I/61 tak, ako ju v zmysle opatrení Plánu udržateľnej mobility navrhuje mesto Trenčín. V súčasnosti je cesta I/61 v uvažovanom území centra mesta vedená v koridore ulíc Hasičská a Generála M.R.Štefánika. Navrhovaná preložka by bola umiestnená v koridore súčasnej Železničnej ulice a bola by vedená v tesnej blízkosti železničnej trate a stanice. Výhľadovo by navrhovaná preložka mala prevziať väčšinu dopravy a umožniť tak, aby sa súčasná cesta zmenila na ukľudnenú dvojpruhovú komunikáciu s bus pruhmi, cyklocestami a pásmi zelene, čím sa umožní rozvoj širšieho centra mesta. Projekt preložky nadväzuje na realizáciu ďalších plánovaných opatrení v meste Trenčín, ako napr. výstavba mostu do časti Orechové, rekonštrukcia existujúceho starého mostu a pod. Uskutočniteľnosť preložky bola hodnotná na základe technických, environmentálnych a ekonomických kritérií v zmysle aktuálne platných metodík.

Sprievodná správa a mapa (formát zip; 17,2 MB)

Celá dokumentácia štúdie (formát zip; 1,0 GB)

Doplnenie štúdie (formát zip; 524 MB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava