Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Zadávateľom štúdie je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Spracovateľom je SUDOP Brno, ktorý je pobočkou spoločnosti SUDOP Praha, a. s.

Štúdia realizovateľnosti sa týka V. a VI. Paneurópskeho koridoru. Cieľom štúdie je preukázanie realizovateľnosti a hospodárnosti návrhu modernizácie železničných tratí na hlavných trasách európskych koridoroch. Ďalej štúdia preukazuje, že v prípade splnenia celého programu tohto projektu, t. j. vrátane realizácie tzv. "sprievodných stavieb", budú ŽSR schopné plniť medzinárodné dohody týkajúce sa podmienok pre tranzity medzinárodných vlakov a stanú sa konkurencieschopnými iným druhom verejnej dopravy.

Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí udržateľný rozvoj hospodárstva prostredníctvom:

  • zabezpečenia mobility obyvateľstva za účelom pracovných aj voľnočasových ciest,
  • zabezpečenia tovarových tokov pri súčasnom znížení viazanosti tovaru v procese prepravy,
  • konkurencieschopnosť železničnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy v medzinárodnej a nadregionálnej doprave,
  • dosiahnutie technických a technologických parametrov potrebných na zvýšenie bezpečnosti v železničnej preprave,
  • splnenie parametrov požadovaných medzinárodnými dohodami a
  • splnenie požiadaviek pre interoperabilitu.

Dokument na stiahnutie: (zip, 406 MB)

Štúdia realizovateľnosti – V. a VI. Pan – európsky koridor, 1.časť Nové Mesto nad Váhom – Žilina – Čadca, 2. aktualizácia

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava