Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 

Objednávateľ štúdie: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ štúdie: ALFA 04, a. s.

 

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo navrhnúť možnosti ďalšieho rozvoja cestného koridoru I/51 v úseku Hranica SR/ČR - Holíč - Senica - Trnava a v úseku cesty I/61 Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, keďže mnohé úseky svojimi parametrami nespĺňajú súčasné požiadavky na cesty I. triedy, či už v oblasti kvality, komfortu, kapacity alebo bezpečnosti. Úlohou zhotoviteľa štúdie bolo zhodnotenie súčasného stavu existujúcej cestnej siete priamo a v blízkosti cestných ťahov I/51, I/2 a I/61, identifikácia súčasnej kapacity a predpokladanej budúcej kapacity, identifikácia všetkých dopravných problémov, prípadných kongescií a ich analýza. Na základe toho mal zhotoviteľ navrhnúť opatrenia na riešenie dopravných problémov, predovšetkým vo forme investičných projektov, vrátane už naplánovaných obchvatov Holíča, Senice, Jablonice, Trstína a Hrnčiaroviec nad Parnou. Všetky navrhované riešenia boli posúdené na základe technických, dopravno-inžinierskych, ekonomických a environmentálnych kritérií. Výsledkom štúdie sú odporúčania aké investičné opatrenia sú na jednotlivých úsekoch I/51 a I/61 najvýhodnejšie a mali by sa realizovať.

Krátke zhrnutie (formát zip, 27,6 MB)

Celá dokumentácia (formát zip, 794 MB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava