Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 

Zadávateľ: Slovenská správa ciest

Spracovateľ: DOPRAVOPROJEKT , a.s.

Cieľom štúdie je posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb cestného ťahu z hľadiska priechodnosti

navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, dopravného, ekonomického

a environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných parametroch. Pri príprave hodnotenia bolo

potrebné v zadefinovanom koridore zohľadniť aj vplyv ostatných pripravovaných, resp. realizovaných stavieb

v pôsobnosti iných správcov komunikácií (vrátane NDS a.s. , ŽSR a samospráv ).

Účelom štúdie bolo splniť hlavný cieľ, ohodnotiť (posúdiť) všetky úseky trasy podľa jednotlivých

variantov a stanoviť charakteristiky, ktoré sú potrebné pre posúdenie realizovateľnosti v zmysle technickej,

dopravnej a ekonomickej efektívnosti, ochrany ŽP a prírody, tvorby krajiny a ďalších parametrov.

Trasa cesty I/79 Vranov nad Topľou – št. hr.SR/UA je rozdelená na 12 úsekov riešených vo variantoch

1, 2 a vybraté úseky aj vo variante 3. V prvom variante je riešená modernizácia a rekonštrukcia existujúcej

komunikácie najmä v trase existujúceho cestného telesa. Ku zmenám smerového vedenia dochádza iba

v izolovaných prípadoch – riešené v rámci bodových závad existujúcej komunikácie. Pri riešení variantu 2

spracovateľ vychádzal s platných a schválených UP jednotlivých VUC, miest a obcí. V druhom (prípadne

treťom) variante bolo v rámci štúdie posúdené trasovanie v minulosti riešených obchvatov miest a obcí,

prípadne boli navrhnuté nové optimalizované trasy. Variant 3 navrhuje alternatívu k variantu 2.

Predkladaná štúdia realizovateľnosti preukázala nasledovné:

 • stavba je umiestniteľná do záujmového územia,
 • stavba je realizovateľná s navrhovanými technickými parametrami, ktoré sú v súlade s požiadavkami technických noriem a technických predpisov,
 • stavba bude plniť požadovaný dopravný účel,
 • stavba je priechodná územím z hľadiska životného prostredia,
 • stavba prispeje k rozvoju štátu a daného regiónu, nakoľko zlepší prístupnosť regiónu a nie je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou jednotlivých sídelných útvarov,
 • vyhovuje sociologickým hľadiskám ako z pohľadu zlepšenia životného prostredia obyvateľstva v jestvujúcich mestách a obciach,
 • z dôvodu nízkych intenzít dopravy aj napriek pomerne jednoduchému technickému riešeniu a nízkejnáročnosti technického riešenia, stavba nie je ekonomicky prijateľná z hľadiska nákladov a prínosov (okrem úseku č. 5, variantu č. 2),
 • vzhľadom ku záverom z predchádzajúceho bodu, stavba ako celok nie je realizovateľná z hľadiska financovania, čo preukázala ekonomická analýza.

Odporúčanie štúdie realizovateľnosti v jednotlivých úsekoch stavby nasledovný variant (na základe vykonaných posúdení):

 • V úseku č. 1 - obchvat m.č. Lomnica neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
 • V úseku č. 2 - obchvat obce Sačurov neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
 •  V úseku č. 3 - obchvat obce Seč. Polianka neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
 • V úseku č. 4 - obchvat obcí Parchovany a Dvorianky neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
 • V úseku č. 5 - obchvat obcí Hriadky, Vojčice a Trebišov odporúčame výstavbu variantu č. 2. Jedná sa o obchvat, ktorý odbremení predmetné obce od dopravy sústrediacej sa v okolí mesta Trebišov.
 • Zároveň dôjde k vyriešeniu výraznej bodovej závady na ceste I/79 čo prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy v danej lokalite.
 • V úseku č. 6 - Trebišov – Veľaty neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
 • V úseku č. 7 - obchvat obce Veľaty neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
 • V úseku č. 8 - obchvat obce Čerhov neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.
 • Úsek č. 9 - obchvat obce Slov. Nové Mesto na základe výsledkov nespĺňa požiadavky na požadovanú návratnosť investície. I napriek tomu odporúčame investorovi zvážiť ďalšie skúmanie navrhovaného riešenia. Dôvodom sú najmä dve bodové závady, ktoré sa nachádzajú na ceste I/79 ako aj plánované výhľadové napojenie v smere na MR.
 • Podobne ako pri úseku č. 9 aj v úseku č. 10 - obchvat obce Borša nebolo dosiahnuté požadované EIRR na úrovni 5,0%. Vypočítané IRR na tomto úseku sa však k tejto hodnote blíži najviac zovšetkých ostatných úsekov a variant. Dôvodom vyššieho EIRR sú najmä nižšie stavebné náklady na km stavby, nakoľko na úseku nedochádza k zosilňovaniu vozovky a úspora času cestovania. Tá sa dosiahne výstavbou obchvatu obce Borša s napojením cesty III/3667. Podobne ako pri úseku č. 9 aj v tomto prípade odporúčame zvážiť ďalšie preskúmanie výstavby obchvatu obce Borša, prípadne posúdenie spojenia obchvatov Slovenského Nového Mesta a Borše do jednej stavby bez ďalších investičných zásahov do ostatnej trasy cesty I/79.
 • V úseku č. 11 - obchvat obce Svätuše, úprava smerového vedenia Č. Hora neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov. V porovnaní s ostatnými úsekmi však v tomto úseku dosiahol variant 3 nadpriemerné EIRR (3,58 %). Dôvodom je najmä úspora na čase, ktorá vznikla skrátením trasy cesty. S toho dôvodu odporúčame spracovať podrobnejšiu dokumentáciu zameranú na túto variantu. V prípade zníženia rozsahu stavby na existujúcej ceste I/79 ktorá je v pomerne dobrom stave môže dôjsť k úspore nákladov a následne zvýšeniu EIRR tejto varianty nad 5,0%.
 • V úseku č. 12 - obchvat obce Čierna neodporúčame výstavbu žiadneho s navrhovaných variantov.

V prípade výstavby plánovaného hraničného prepojenia na Ukrajinu odporúčame úpravu existujúcej cesty I/79 v nevyhnutnom rozsahu.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia realizovateľnosti – I/79 Vranov n./Topľou – št. hr. SR/UA - sprievodná správa (pdf, 7 MB)

Štúdia realizovateľnosti – I/79 Vranov n./Topľou – št. hr. SR/UA - plná verzia (rar, 2,5 GB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava