Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spracovateľ: HBH Projekt spol. s.r.o.

Cieľom štúdie je posúdiť realizovateľnosť stavby a výber najvhodnejšieho variantu z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím s možnosťou technického, funkčného, dopravného, ekonomického, environmentálne najvýhodnejšieho riešenia v požadovaných parametroch a overiť zabezpečenie potreby finančných prostriedkov, prípadne navrhnúť samostatne prevádzkovateľné úseky a časový harmonogram výstavby jednotlivých úsekov koridoru ciest.

Účelom štúdie je zhodnotenie súčasného stavu existujúcej dopravnej siete, identifikácia súčasnej kapacity a predikcia predpokladanej budúcej kapacity, identifikácia všetkých dopravných, environmentálnych, socioekonomických a technických problémov, prípadných iných kongescií a ich analýza pre potreby koncepcie rozvoja cestných komunikácií v snahe naplniť hlavný cieľ, ktorým je dobudovanie novej kapacitnej cesty, vyhovujúcej súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území a bude slúžiť aj ako podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie, ktoré rozpracujú vedenie trasy vo vybranom koridore.

Štúdia realizovateľnosti bude podkladom pre Európsku komisiu pri výbere investičných projektov na území Slovenskej republiky financovaných prostredníctvom eurofondov.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele - sprievodná správa (pdf, 15,4 MB)

Štúdia realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele - plná verzia (rar, 1,5 GB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava