Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spracovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Zadávateľ: Slovenská správa ciest

Všeobecnou úlohou štúdie realizovateľnosti je vypracovanie hodnotenia súčasného stavu jestvujúcej cestnej siete priamo a v blízkosti cestných ťahov I/51 a I/76, identifikácia súčasnej kapacity a predpokladanej budúcej kapacity, identifikácia všetkých problémov dopravných, prípadných kongescií a ich analýza, ale musí zobrať do úvahy aj príležitosti, ako napr. rozvoj daného regiónu, hlavne vznikajúce, resp. plánované priemyselné parky a ďalšie ekonomické aktivity. Zhotoviteľ štúdie realizovateľnosti navrhne najvhodnejšiu kategóriu cesty v prípade preložky cesty, resp. nutnosti zmeny kategórie pri modernizácii a rekonštrukcii cesty.

Cieľom štúdie je posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb cestného ťahu z hľadiska priechodnosti navrhovaných variantných trás ciest I/51 a I/76 v uvedených úsekoch. Účelom je vytvorenie modelovej cestnej siete a kalibrácia matice smerovania na existujúce dopravné údaje, nájsť optimálne riešenie, ktoré spĺňa technické, dopravno-inžinierske, ekonomické a environmentálne parametre.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia realizovateľnosti - I/51, I/76 Nitra – Kalná nad Hronom – Levice (Šarovce) - plná verzia (zip, 0,7 GB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava