Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Milochov (7. septembra 2020)

Modernizácia 16-kilometrového úseku železničnej trate Púchov – Považská Bystrica, ktorej predstavuje najväčšiu investíciu v histórii samostatných železníc a je zároveň najnáročnejšou železničnou stavbou v histórii ŽSR. V pondelok, 7. septembra, bol slávnostne prerazený železničný tunel Milochov pod vrchom Stavná, dvojkoľajný a jednorúrový tunel s celkovou dĺžkou 1 861 metrov.

Slávnostné prerazenie tunela sa uskutočnilo za účasti ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala, predstaviteľa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radima Dvořáka, generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Miloslava Havrilu a zástupcov zhotoviteľa Subterra. Slávnostný akt sa uskutočnil pred západným portálom, medzi obcami Dolný  a Horný Milochov. Na stavbu po celý čas „dohliadala“ svätá Barbora, patrónka baníkov a pracovníkov v podzemí.

„Prerazenie tunela Milochov je posledný dôležitý míľnik pre dokončenie technicky najzložitejšieho a zároveň najkrajšieho úseku na trati Bratislava – Žilina. Vďaka modernizácii budú môcť občania cestovať opäť o niečo pohodlnejšie. Uvedenie celého úseku do prevádzky zároveň zrýchli cestovanie na celej trati medzi Bratislavou a Žilinou”, povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Tunel Milochov je súčasťou modernizácie železnice Púchov – Považská Teplá. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 metrov) a Milochov (1861 metrov), mosty ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov. Súčasťou bude aj šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušia sa štyri priecestia. Všetky úrovňové križovania so železničnou traťou odstránia a nahradia mimoúrovňovými.

Napriek tomu, že stále prebieha modernizácia trate, ŽSR sa rozhodli pre sprevádzkovanie traťovej koľaje číslo 2 v úseku Púchov – Milochov k termínu 17. september 2020. Plánované sprevádzkovanie traťovej koľaje číslo 1 v úseku Púchov - Milochov je v termíne 16. septembra 2021. Plánované sprevádzkovanie oboch traťových koľají medzi Milochovom a Považskou Bystricou cez Tunel Milochov je na záver stavby v termíne 15. decembra 2021.

Celková výška nenávratného finančného príspevku z OPII na projekt modernizácie je  vyše 335 mil. eur, z toho zdroj EÚ je vyše 285 mil. eur.  

O tuneli Milochov:

Tunel Milochov sa nachádza v členitom údolí Váhu. Spolu s tunelom Diel a mostom cez vodnú nádrž Nosice prinesie cestujúcej verejnosti skrátenie úseku Púchov – Považská Teplá z 19 na 16 kilometrov. Trať Púchov – Žilina je súčasťou paneurópskeho železničného koridoru Va, vetva A spojujúcu Bratislavu a Užhorod. Tunel Milochov prechádza pod vrchom Stavná. Z celkových 1 861 metrov je  1  770 metrov razených, hĺbené časti tubusu pri východnom a západnom portáli majú dĺžku 71 a 20 metrov. Súčasťou diela je tiež 266 metrová úniková štôlňa, ktorá sa nachádza približne v polovici tubusu. Razby prebiehali podľa zásad NRTM (Nová rakúska tunelovacia metóda) so strojným rozpojovaním horniny a dielčími trhacími prácami.

 

Tunel Milochov
Slávnostné prerazenie tunela
 
Príhovor ministra dopravy
Západný portál tunela

 

Príhovor ministra dopravy
Slávnostný príhovor k prerazeniu tunela


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava