Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


(Bratislava, 20. marca 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII získalo 14. marca 2018 dokument „Action Completion Note“(ACN) pre veľký projekt OPII: D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza. Tento dokument vydáva poradný orgán JASPERS. Ide o organizáciu, ktorá členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo neskôr, poskytuje nezávislé a bezplatné poradenstvo v snahe pomôcť im pri príprave kvalitných návrhov veľkých investičných projektov na získanie finančných prostriedkov z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ. JASPERS zhodnotil projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a jeho súlad so všetkými požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ, pričom konštatoval, že neboli identifikované žiadne otvorené otázky, ktoré by bránili schváleniu tohto projektu zo strany Európskej Komisie.

Projekt sa dosiahol veľký míľnik, pretože vydaný dokument ACN výrazne skráti dobu posudzovania projektu zo strany Európskej komisie (EK). Dokument ACN je nevyhnutnou prílohou každej žiadosti o príspevok z fondov EÚ, bez ktorej Európska komisia neschváli veľký projekt. V súčasnosti je projekt predložený na posúdenie nezávislými expertmi EK, pričom ich stanovisko sa očakáva v priebehu apríla 2018 a bude znamenať schválenie projektu Európskou komisiou. Zároveň prebieha schvaľovanie projektu na národnej úrovni, pričom podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nastane ihneď po vyhotovení správy nezávislých expertov EK.

Výstavba tunela VišňovéRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava