Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (12. apríla 2023)

Európske štrukturálne a investičné fondy na modernizáciu cestnej infraštruktúry sú pre Slovenskú republiku kľúčovým zdrojom financovania. Na základe harmonogramu cestnej dopravy sú postupne pripravované a realizované projekty, ktoré majú vysokú mieru návratnosti a sú vysoko vo verejnom záujme.

V tomto texte sa pozrieme na prehľad projektov cestnej dopravy financovaných v aktuálne končiacom Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 ako aj na nasledujúce európske finančne nástroje až do roku 2029.

 

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII)

OPII predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v sektore dopravy, informačnej spoločnosti, vedy, výskumu a inovácií.

V rámci členenia prioritných osí OPII sú určené na investície do cestnej infraštruktúry prioritné osi č. 2 a 6. Výdavky sú oprávnené na financovanie až do roku 2023.

 

Prioritná os č. 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)

Obsahové zameranie projektov prioritnej osi smeruje k naplneniu špecifického cieľa, ktorým je odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T (transeurópska dopravná sieť). Budovanie kvalitných diaľnic má pre národné hospodárstvo a rozvoj konkurencieschopnosti krajiny a regiónov strategický význam. Zlepšuje medzinárodnú dostupnosť, prepojenosť regiónov, zvyšuje ich atraktívnosť pre investorov a tým vytvára predpoklady pre vyššiu konkurencieschopnosť, podnikateľský rozvoj, hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest.

V prioritnej osi 2 OPII je na výstavbu a modernizáciu diaľničnej siete vyčlenená suma 1 112 500 000 eur (zdroj EÚ). Všetky tieto peniaze sú už v súčasnosti zazmluvnené na konkrétne projekty v realizácií.

Celkové čerpanie v rámci tejto prioritnej osi v súčasnosti (začiatok marca) je na úrovni 85%, t.j. na sume  941 990 520 eur.

Čo sa týka konkrétnych projektov, viaceré úseky diaľnic financované z OPII sú už v užívaní motoristickej verejnosti. Na diaľnici D3, ktorá vedie zo Žiliny do Poľska, sú to úseky Žilina Strážov – Žilina Brodno, Čadca, Bukov – Svrčinovec, Svrčinovec – Skalité. Na kľúčovej slovenskej diaľnici D1 z Bratislavy do Košíc sa vďaka eurofondom realizovala výstavba úsekov  Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Budimír – Bidovce, Prešov západ – Prešov juh, ako aj projekt D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4. V realizácii je výstavba úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové, výstavba diaľničného privádzača z D3 do Kysuckého Nového Mesta a zelený most (ekodukt pre zver) pri Svrčinovci.  Okrem samotnej výstavby sa v tejto prioritnej osi realizujú aj veľmi dôležité prípravné projekty: projektová príprava D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto a multimodálna štúdia realizovateľnosti na pokračovanie diaľnice D1 na Zemplíne od Košíc smerom na východ k hranici s Ukrajinou.    

 

Prioritná os č. 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Synergickým doplnením siete diaľnic o vybrané úseky rýchlostných ciest bude zabezpečené kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi, ako aj krajskými sídlami. Investície v rámci tejto prioritnej osi smerujú do výstavby nových úsekov rýchlostných ciest mimo TEN-T CORE, ale aj do modernizácie križovatiek, mostov a vybraných úsekov na cestách I. triedy.  

Prioritná os č.6 má alokovanú sumu vo výške 644 586 032 eur (zdroj EÚ). Aktuálne je v tejto prioritnej osi vyčerpaných 258 178 745 eur, je však treba poznamenať, že alokácia prioritnej osi 6 bola v roku 2020 prakticky zdvojnásobená.

Medzi strategicky významné projekty rýchlostných ciest patrí výstavba úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Tento úsek je vlastne južným obchvatom Košíc a  bude financovaný zo súčasného OPII, ako aj prostredníctvom nového Programu Slovensko. Hotový má byť v roku 2025. V tomto roku budú ukončené projekty R4, Prešov severný obchvat (I. etapa) a R3 Tvrdošín – Nižná.

Vďaka eurofondom sa počas celého aktuálneho programového obdobia postupne modernizujú stovky kilometrov ciest I. triedy a desiatky mostov na týchto cestách.  Ministerstvo dopravy investuje aj do výstavby úplne nových obchvatov miest, ako je napríklad Bardejov, Brezno či Plavnica. Medzi úspešné projekty patria aj rekonštrukcie panelových ciest pri Sládkovičove, Martine, alebo aktuálne realizovaná rekonštrukcia panelky v úseku I/9 Chocholná – Mníchova Lehota.

 

Program Slovensko

Na modernizáciu cestnej infraštruktúry sa Slovenskej republike podarilo vyrokovať  európske zdroje aj v novom Programe Slovensko 2021 – 2027. Na modernizáciu cestnej infraštruktúry v gescii ministerstva dopravy - to znamená na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy - je vyčlenených celkovo 1 080 385 184 eur.

Eurofondy budú nasmerované primárne na výstavbu chýbajúcich úsekov diaľnice D3, ktorá je súčasťou základnej siete TEN-T. Predpokladaná alokácia na tento mód dopravy je 839 743 184 eur. Súčasťou špecifického cieľa je aj financovanie rýchlostných ciest, pričom zoznam konkrétnych úsekov bude vychádzať z priorít schválených vládou SR, z pripravenosti jednotlivých projektov a disponibilných zdrojov. Prioritou je dostavba fázovaného projektu R2 Košice Šaca – Košické Oľšany.

Pri cestách I. triedy je vyčlenená alokácia 240 642 000 eur. Ministerstvo dopravy sa sústredí predovšetkým na výstavbu obchvatov miest (napr. Sabinov, Šaľa, Stropkov, Prievidza, Holíč) a na modernizáciu vybraných úsekov ciest I. triedy na východnom Slovensku.

Text bol zverejnený v aprílovom vydaní časopisu Veterán.

Autor: MD SR

Dubna Skala_Turany

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava