Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (15. januára 2020)

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek podpísal 14. januára zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt preložky cesty I/68 pri Plavnici. Zazmluvnil tak finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 45 574 882,35 eur na výstavbu obchvatu obce.

Nová cesta I/68 bude mať dĺžku 5,7 km a bude viesť mimo intravilán obce Plavnica, čím sa odbremení obyvateľstvo od hlučnosti, otrasov a výfukových plynov spôsobených tranzitnou dopravou po súčasnej nevyhovujúcej ceste. Nová cesta bude viesť od križovatky na Ľubovnianske kúpele severnou obchádzkou ponad obec Plavnica až po napojenie na súčasnú cestu v križovatke za obcou. Nová trasa bude pretínať aj rieku Poprad a je na nej plánovaných 6 mostných objektov z toho dva ponad rieku.  

Momentálne prebieha kontrola verejného obstarávania na Úrade pre verejné obstarávanie. Po podpise zmluvy s vybraným zhotoviteľom, ktorý sa očakáva na jar tohto roka, sa začne s realizáciu stavby. Jej ukončenie je plánované v polovici roka 2023.

 

 

Súčasná cesta I/68 cez obec Plavnica

 

Nová trasa cesty I/68 preložka

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava