Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (2. marca 2023)

Zástupcovia hlavného mesta a Ministerstva dopravy SR dnes podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na jeden z najdôležitejších infraštruktúrnych projektov v Bratislave – na predĺženie električkovej trate do Petržalky. Podpisom zmluvy nastáva čerpanie eurofondov vo výške celkových oprávnených výdavkov v hodnote 86 miliónov eur. Všetky práce realizované do konca roka 2023 budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Na projekt bude využitý systém fázovania. Zvyšné práce, v ktorých bude zhotoviteľ pokračovať v roku 2024, budú financované z nového programového obdobia. 

Podpisu zmluvy predchádzala príprava žiadosti a následne proces jej posudzovania. Na priebehu zabezpečenia eurofondov sa podieľalo viacero inštitúcií - hlavné mesto, Ministerstvo dopravy  SR ako riadiaci orgán a jednotlivé orgány Európskej komisie - JASPERS. Príprava žiadosti a jej schválenie prebiehali v riadnom režime počas niekoľkých mesiacov. Ide zároveň o bežný proces, keď sa žiadosti procesujú aj po začatí prác.  Podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nastáva čerpanie eurofondov z Kohézneho fondu, z ktorého bude výstavba električkovej trate v prevažnej miere financovaná. Z týchto európskych zdrojov si mesto refinancuje doposiaľ zaplatené faktúry zhotoviteľovi, a bude financovať tie nasledujúce, ktoré sa budú vzťahovať na práce realizované do konca roka 2023.

„Som rád, že sa tento projekt opäť posunul o kúsok vpred. Naším cieľom je dlhodobo podporovať ekologické formy dopravy, preto petržalskú električku vnímame ako jednu z kľúčových stavieb. Verím, že výstavba naberie vyššie tempo a prví cestujúci sa novou traťou odvezú v budúcom roku," povedal na margo podpisu minister dopravy Andrej Doležal.

„Predĺženie električkovej trate na koniec Petržalky je pre nás jeden z najdôležitejších dopravných projektov. Robíme všetko preto, aby stavba napredovala. Som veľmi rád, že máme schválené financovanie a potvrdený príjem eurofondov. Ďakujem touto cestou ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi a jeho tímu za partnerský prístup a tiež kolegom z magistrátu, ktorý sa na projekte podieľajú,“ uviedol Matúš Vallo, primátor Bratislavy. 

Financie z eurofondov z tohto programového obdobia, ktoré sa v tomto roku nevyužijú na Petržalskú električku, môžu byť použité na ďalšie dopravné projekty v Bratislave, ktoré sú aj s Dopravným podnikom pripravené. Ide napríklad o modernizáciu elektrických meniarní pre električky a trolejbusy alebo opravu časti koľajníc a nástupísk na Vajnorskej radiále.

Hlavné mesto zároveň so zhotoviteľom II. etapy petržalskej električky rokuje o upravenom harmonograme. Nový harmonogram bude tvoriť podklad pre sledovanie postupu výstavby. Postup prác podľa tohto harmonogramu má dať predpoklad na to, aby sa doprava po električkovej trati mohla spustiť v predstihu počas roka 2024, ešte pred samotným ukončením stavby.

V koridore budúcej električkovej trate aktuálne prebiehajú predovšetkým zemné práce - upravuje sa podložie systémom kladenia geodosky, budujú sa násypy. Zhotoviteľ pracuje na viacerých objektoch súčasne - intenzívne práce budú prebiehať v súvislosti s odstraňovaním násypu pôvodnej komunikácie a premostenia Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste. Pracuje sa na moste pri Pápežskej lúke, kde sa budú práce sústrediť na armovanie a betonáž podpier. Na ďalšom moste pri Technopole sa začína realizovať hĺbkové zakladanie, ktoré tvoria veľkopriemerové pilóty. Tie sa budú robiť špeciálnou veľkou vŕtacou súpravou. V krátkom čase sa tiež začnú práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom. Dôležitou súčasťou prác prebiehajúcich na stavbe petržalskej električky sú prekládky inžinierskych sietí - plyn, elektrina, rôzne prípojky, vedenie optických káblov a pod.

Čo znamená zazmluvnenie projektu alebo trochu eurofondovej terminológie: podpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na projekt znamená, že  určitá verejná investícia, ako je výstavba diaľnice, modernizácia železničného úseku, či nákup nových vlakov, električiek, má schválený projekt a garantované preplatenie väčšiny nákladov zo zdrojov eurofondového operačného programu. V operačnom programe sú združené peniaze z Európskej únie ako aj povinné národné spolufinancovanie. V rámci aktuálneho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra máme na roky 2014 – 2020 (s možnosťou čerpať peniaze až do konca roka 2023) vyčlenený rozpočet viac ako 7 miliárd eur, z toho dopravné časti OPII majú alokáciu okolo 4 miliárd eur.

Zdroj: tlačová správa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

 

 

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava