Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Dňa 28. mája 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (MV OPII).

Členovia MV OPII schválili Výročnú správu o vykonávaní OPII za rok 2020. Rovnako boli schválené tieto materiály: Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty OPII prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0 a Dodatok č. 2 k Štatútu Riadiaceho výboru prioritných osí 9 až 12.

Monitorovací výbor taktiež prijal uznesenie k vypracovaniu Akčného plánu pre PO7 OPII, ktorý by mal napomôcť s riadením procesu čerpania projektov informatizácie spoločnosti.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava