Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (17. októbra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR cez OP Integrovaná infraštruktúra prefinancuje vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie na vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava. Príjimateľom sú Verejné prístavy, a.s. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 395 356, 80 eur.  MDV SR poskytne prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky 199 999,94 eur.

Cieľom projektu je vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie „Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava“, ktorá identifikuje najvhodnejšiu technológiu pre služby súvisiace s tankovaním pohonných hmôt a pitnej vody do plavidiel, zber odpadu (odčerpávanie fekálnych vôd, drenážnych vôd, zber použitého oleja, zber komunálneho odpadu, zber a odstraňovanie nebezpečného odpadu a iné), úpravu (čistenie/spracovanie) odpadu, jeho odvoz resp. vypúšťanie vyčistenej odpadovej vody.

Súčasťou návrhu bude návrh konštrukcie a kapacity stanice, najvhodnejšej lokalizácie stanice v lokalite nákladného prístavu Bratislava v zmysle platnej legislatívy. Realizácia tohto projektu prispeje nielen k modernizácii služieb vo verejnom prístave Bratislava, ale taktiež formou riešenia zberu, úpravy a likvidácie odpadu k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie, čo bude mať priamy dopad jednak na prepravcov pôsobiacich v oblasti verejnej dopravy ale tiež na širokú verejnosť.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava