Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


 

Dňa 18. marca 2021 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (MV OPII). Vzhľadom na pandemickú situáciu išlo o online rokovanie.  

Členovia Monitorovacieho výboru o.i. schválili podporu projektov slovenských inovatívnych firiem s pečaťou excelentnosti, tzv. Seal of Excellence sumou 25 miliónov eur z OP Integrovaná infraštruktúra. 

Ďalšie schválené dokumenty  v gescii Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom OPII: 

  • Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP II pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR, verzia 6.0;
  • Plán hodnotení Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0.

 

Predstavitelia Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánov OPII informovali o aktuálnom stave implementácie OPII, vrátane podrobných informácií k jednotlivým oblastiam podpory (doprava, informatizácia, výskum a inovácie). V súčasnosti je celkové zazmluvnenie EÚ zdrojov v OPII na úrovni 83 % (4 982 970 695 eur). Čerpanie v súčasnosti predstavuje 2 245 704 736 eur (37 % alokácie).  

Členovia MV OPII dostali tiež informácie o činnosti riadiacich výborov pre prioritné osi 1 – 6, 7 a 9 – 12 a o opatreniach RO a SO na zabezpečenie plynulej implementácie operačného programu do konca programového obdobia (rok 2023). Ide najmä o vytváranie kvalitných zásobníkov projektov, či flexibilné realokácie zdrojov z menej výkonných prioritných osí do výkonnejších oblastí podpory. Najväčšou výzvou bude splniť záväzky čerpania v nasledujúcich dvoch rokov (2022 a 2023). Preto sa RO a SO budú usilovať o čo najväčšiu mieru čerpania už v tomto roku, aby sa predišlo kumulácií vysokých záväzkov čerpania v posledných dvoch rokoch oprávnenosti čerpania, kedy bude zároveň prebiehať aj čerpanie zdrojov z nového programového obdobia a plánu obnovy.

Účastníci Monitorovacieho výboru prediskutovali aj ďalšiu revíziu operačného programu, ktorá bude predložená hlasovaním per rollam. Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava