Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (8. decembra 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR získalo koncom novembra súhlasné stanovisko z Bruselu a nenávratný finančný príspevok na prvú fázu projektu predstavuje 81 199 569 eur (EÚ zdroj+ štátny rozpočet). Práce na viac ako 14 kilometrov dlhej diaľnici napredujú, do užívania by ju motoristi mali dostať v roku 2025.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa sústreďuje aj na prípravu ďalších významných cestných projektov, ktoré by mohli byť plynule prefinancované z nových eurofondov v programovom období 2021-2027.

Medzi priority v oblasti diaľnic a rýchlostných ciest, pri ktorých je plánované využitie európskych zdrojov patrí najmä dobudovanie chýbajúcich úsekov diaľnice D3 a dofinancovanie druhej fázy spomínaného projektu R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek. 

Informácie o projekte R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek

Hlavnou úlohou projektu bude zlepšiť národné a medzinárodné cestné spojenie a znížiť dopravné zaťaženie na existujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice.

Začiatok košickej R2 je v križovatke Košice - Juh, kde sa napája na už postavenú rýchlostnú cestu R4 Košice – Milhosť a končí na križovatke s diaľnicou D1 Budimír – Bidovce. Dĺžka rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany II. úsek je 14,261 km. V km 11,5 je navrhnuté veľké jednostranné odpočívadlo Valaliky, dopravne napojené na obidva smery. Súčasťou stavby je dostavba mimoúrovňovej križovatky Košice – Juh, výstavba novej mimoúrovňovej križovatky Krásna a križovatky Hrašovík.

Aktuálne na stavbe R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. úsek prebiehajú okrem iného aj práce na špeciálnom zakladaní mostných objektov – realizujú sa systémové pilóty. Predchádzala tomu realizácia skúšobných pilót, aby bola overená únosnosť navrhovaného založenia mostných objektov. Celkovo má byť na tomto úseku rýchlostnej cesty 13 mostných objektov s celkovou dĺžkou vyše 1,4 km.

Piloty R2 Saca

Zdroj: NDS, a.s.

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava