Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (25. mája 2023)

Dôležitou súčasťou podpory z fondov Európskej únie sú projekty na zlepšovanie verejnej osobnej dopravy a budovanie integrovaných dopravných systémov v okolí veľkých miest. Cieľom Ministerstva dopravy   SR je zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy a naopak, znížiť počet áut v našich mestách i na cestách.

Od vstupu Slovenska do EÚ boli do modernizácie infraštruktúry pre verejnú dopravu, ako aj do zabezpečenia nových pohodlných a ekologických vozidiel investované stovky miliónov eur.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Obnova vozidlového parku železničných koľajových vozidiel pokračovala masívnym tempom aj prostredníctvom aktuálne končiaceho Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Doteraz bolo vďaka eurofondom zaobstaraných:

 • 25 elektrických ucelených vlakov
 • 21 dieselmotorových vlakov
 • 25 modernizovaných osobných vozňov,
 •   10 nových osobných vozňov
 •   5 elektrických ozubnicových vlakov

Do konca roka 2023 bude ešte dodaných:

 • 9 elektrických ucelených vlakov
 • 4 elektrické dvojposchodové vlaky
 • 10 modernizovaných osobných vozňov
 • 7 nových osobných vozňov
 • 15 modernizovaných tatranských električiek

K uvedeným vozidlám pribudnú aj tri nové strediská technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom a projektovo budú pripravené ďalšie dve strediská v Žiline a v Košiciach.

Od roku 2014 sa v rámci infraštruktúry verejnej osobnej dopravy zrealizovala v Košiciach modernizácia električkových tratí v celkovej dĺžke takmer 8 km a úroveň infraštruktúry tak v metropole východu dostala úplne novú úroveň. Realizuje sa aj výstavba depa, ktorá je rozdelená na dve samostatné etapy.

V Bratislave sa modernizovala kompletná Dúbravsko-Karloveská radiála a začala sa výstavba II. etapy električkovej trate v Petržalke.  V hlavnom meste bolo tiež zmodernizované jedno električkové depo a realizácia ďalšieho sa začne v letných mesiacoch.

V oblasti obnovy vozidlového parku verejnej osobnej dopravy bolo doteraz dodaných:

 • 15 jednosmerných električiek pre Bratislavu
 • 13 električiek pre Košice
 • 29 trolejbusov pre Žilinu
 • 25 trolejbusov pre Prešov

Do konca roku 2023 bude ešte dodaných:

 • 20 jednosmerných električiek pre Bratislavu
 • 50 trolejbusov pre Bratislavu
 • 10 nových trolejbusov pre Prešov

 

 Program Slovensko 2021 – 2027

V rámci Programu Slovensko (P SK) dôjde k viacerým zmenám vo financovaní modernizácie verejnej osobnej dopravy. Za najväčšiu zmenu je možné považovať spojenie aktivít, ktoré sú dnes sústredené na Ministerstve dopravy SR s aktivitami Integrovaného regionálneho operačného programu, kde sú dnes sústredené regionálne projekty.

 V rámci politického cieľa 2 sú v P SK plánované tieto opatrenia v doprave:

 • Špecifický cieľ 2.8:  Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

Tento špecifický cieľ je veľmi významný z hľadiska zlepšovania verejnej dopravy v našich regiónoch a bude napĺňať týmito opatreniami:

 • Opatrenie 2.8.1:  Rozvoj verejnej dopravy

Predpokladaná alokácia - 490 500 000 eur

 • Opatrenie 2.8.3: Udržateľná mobilita Bratislavského samosprávneho kraja

Predpokladaná alokácia - 300 100 000 eur

Ministerstvo dopravy SR má záujem  o to, aby z národnej alokácie boli  financované projekty, ktoré sa nestihli dokončiť vzhľadom na koniec obdobia oprávnenosti, t. j. rok 2023  a aby sa na ne využil  inštitút tzv. fázovania. Rezort dopravy vyvíja snahy,  aby boli zrealizované tie projekty, pri ktorých v súčasnom programovom období prebiehala projektová príprava.

Príklady projektov: výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie, výstavba a modernizácia napájacej infraštruktúry (meniarne, káblové vedenia a pod.), obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky a trolejbusy) a vozidiel MHD a prímestskej dopravy (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry); výstavba a modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (napríklad prestupné terminály a parkoviská, zavedenie opatrení na zvýhodnenie verejnej osobnej dopravy); výstavba a modernizácia technickej základne pre opravu a údržbu vozového parku MHD; zavádzanie tarifných, informačných a dispečerských systémov.

Autor: Ministerstvo dopravy SR

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava