Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


(Bratislava, 23. novembra 2017)

Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (RO OPII) dňa 23. 11. 2017 uskutočnil prvé zasadnutie Riadiaceho výboru pre tvorbu metodiky posudzovania dopadov zmeny klímy na dopravné projekty. Cieľom metodiky je lepšie plánovať a realizovať projekty, na ktoré môžu v budúcnosti vplývať klimatické zmeny (záplavy, nízke resp. vysoké teploty atď.).

RO OPII túto metodiku vypracúva prostredníctvom princípu partnerstva a do procesu prizval nielen zástupcov relevantných predstaviteľov prijímateľov a MDV SR, ale aj MŽP SR, SHMÚ a zástupcov akademickej sféry.

Rokovanie na ministerstve dopravy k zmene dopravyRokovanie k zmene klímyRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava