Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (10. júla 2018)

English version below.

Spätne sme zhodnotili a zanalyzovali dva veľké cestné projekty z eurofondov, ktoré sú už v prevádzke. Táto ex post analýza je zaužívanou praxou v zahraničí a dokázali sme ňou výhodnosť našich projektov okrem úžitku pre obyvateľov aj z finančného hľadiska. Ide o projekty D1 Fričovce – Svinia a R2 Žiar nad Hronom – obchvat. Obidva projekty boli financované z príspevkom z Operačného programu Doprava.

Spätne sme zhodnotili a zanalyzovali dva veľké cestné projekty z eurofondov, ktoré sú už v prevádzke. Táto ex post analýza je zaužívanou praxou v zahraničí a dokázali sme ňou výhodnosť našich projektov okrem úžitku pre obyvateľov aj z finančného hľadiska. Ide o projekty D1 Fričovce – Svinia a R2 Žiar nad Hronom – obchvat. Obidva projekty boli financované z príspevkom z Operačného programu Doprava.

Riadiaci orgán OPII pristúpil k ex-post prevereniu a aktualizácií CBA z dôvodu zlepšenia kvality predkladania CBA projektov v rámci OPII a následne k zvýšeniu efektívnosti čerpania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a z fondov Európskej únie.

 

D1 Fričovce – Svinia

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre D1 Fričovce – Svinia bola uzatvorená dňa 06.02.2012. Išlo o finančný príspevok na výstavbu 11,22 km diaľnice D1. Prijímateľovi NDS, a.s. bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 99 779 394 EUR, ktorá sa skladala z príspevku z Kohézneho fondu (85 % z celkovej sumy) vo výške 84 812 485 EUR a z príspevku zo štátneho rozpočtu (15% z celkovej sumy) vo výške 14 966 909 EUR. Finančná dotácia bola vypočítaná na základe výsledku finančnej analýzy (v rámci analýzy nákladov a výnosov - CBA) projektu, keď finančná medzera predstavovala 71,36 %. Diaľnica D1 Fričovce – Svinia je v užívaní od decembra 2015. 

Vyhodnotenie finančnej analýzy

Finančná medzera sa zvýšila z 71,36 % na 100%, čo znamená, že príspevok z fondov EÚ na oprávnené náklady projektu by mal byť v súčasnosti vyšší ako je v Zmluve o NFP z roku 2012. Uvedené je spôsobené faktom, že projekt z príjmov z mýta nedokáže pokryť výdavky spojené s prevádzkou a údržbou infraštruktúry v žiadnom roku referenčného obdobia, ktoré predstavuje 30 rokov.  

Investičné náklady

pôvodné

139 577 995 EUR

po aktualizácii 

162 310 157 EUR

Zvýšenie investičných nákladov bolo zapríčinené najmä zosuvom svahu v katastri obci Chmiňany spolu s následnou sanáciou územia a teda uzatvorením dodatkov k Zmluve o Dielo na stavebné práce.  

Zostatková hodnota

pôvodná

8 046 123 EUR

po aktualizácii 

0 EUR

Nakoľko výdavky spojené s prevádzkou a údržbou projektu sú vyššie ako príjmy v horizonte 30 rokov, zostatková hodnota vypočítaná na základe finančných peňažných tokoch je záporná, čo je vyjadrené nulovou hodnotou.

Príjmy

pôvodné

79 673 090 EUR

po aktualizácii 

30 202 925 EUR

Príjmy z mýta projektu sú priamo závislé na intenzitách nákladnej dopravy. Intenzity nákladnej dopravy na predmetnom úseku sú nižšie v porovnaní s predpokladanými intenzitami dopravy z pôvodnej CBA.

Výdavky

pôvodné

42 711 185 EUR

po aktualizácii 

64 970 134 EUR

Prevádzka a údržba infraštruktúry bola kalkulovaná metodikou OPD. RO OPII aktualizoval metodiku výpočtu, ktorá výraznou mierou odhad nákladov spresňuje.

 

Vyhodnotenie ekonomickej analýzy

 

Pomer nákladov a výnosov sa znížil z 4,86 na 2,28 vplyvom ukazovateľov, ktoré sú popísané nižšie. Znamená to, že napriek zníženiu koeficientu pomeru nákladov a výnosov, projekt je stále oprávnený, keďže prínosy pre spoločnosť vysoko prevyšujú náklady súvisiace s jeho realizáciou.

Úspora času

pôvodné

516 664 864 EUR

po aktualizácii 

284 172 333 EUR

Dôvod poklesu úspory času je nižšia intenzita dopravy. V roku 2017 už však dochádza ku konvergencii k predpokladaným hodnotám.

Prevádzkové náklady vozidiel

pôvodné

2 397 976 EUR

po aktualizácii 

-3 647 902 EUR

Pri prevádzkových nákladoch vozidiel nedochádza k úspore. Uvedené je zapríčinené nižšími intenzitami dopravy, ale najmä faktom že posudzovaná cesta 1/18 je kratšia ako posudzovaný úsek diaľnice D1 v metroch. 

Nehodovosť

pôvodné

10 189 015 EUR

po aktualizácii 

8 970 026 EUR

K dispozícii boli údaje iba za dva roky, čo nie je dostatočná referenčná doba. Aktualizácia nehodovosti v rámci CBA však naznačuje, že vážne zranenia na predmetnom úseku sú vyššie ako predpoklad, čo je dôvod nižšej úspory nehodovosti.

 

Záverečné hodnotenie

Vykonaná ex-post CBA analýza preukázala opodstatnenosť financovania projektu z fondov EÚ. Finančná analýza potvrdila predpoklad, že projekt nedokáže v plnom rozsahu pokryť výdavky zo svojich príjmov a preto je potrebný finančný príspevok z Kohézneho fondu. Ekonomická analýza taktiež potvrdila efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, nakoľko prínosy projektu pre spoločnosť prevažujú pred jeho nákladmi.       

 

 

R2 Žiar nad Hronom – obchvat

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat bola uzatvorená dňa 10.04.2013. Išlo o finančný príspevok na výstavbu 5,7 km rýchlostnej cesty R2. Prijímateľovi NDS, a.s. bola poskytnutá finančná dotácia vo výške 29 972 528,55 EUR, ktorá sa skladala z príspevku z Kohézneho fondu (85 % z celkovej sumy) vo výške 25 476 649,27 EUR a z príspevku zo štátneho rozpočtu (15% z celkovej sumy) vo výške 4 495 879,28 EUR. Finančná dotácia bola vypočítaná na základe výsledku finančnej analýzy (v rámci analýzy nákladov a výnosov - CBA) projektu, keď finančná medzera predstavovala 98,15 %. Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat je v užívaní od decembra 2014.

 

Vyhodnotenie finančnej analýzy

 

Finančná medzera sa zvýšila z 98,15% na 100%, čo znamená, že príspevok z fondov EÚ na oprávnené náklady projektu by mal byť v súčasnosti vyšší ako je v Zmluve o NFP z roku 2013. Uvedené je spôsobené faktom, že projekt z príjmov z mýta nedokáže pokryť výdavky spojené s prevádzkou a údržbou infraštruktúry v žiadnom roku referenčného obdobia, ktoré predstavuje
30 rokov.

 

Investičné náklady

pôvodné

30 869 906 EUR

po aktualizácii

33 331 084 EUR

Zvýšenie investičných nákladov bolo zapríčinené najmä zosuvom svahu počas výstavby s následnou sanáciou územia a teda uzatvorením dodatkov k Zmluve o Dielo na stavebné práce.

Zostatková hodnota

pôvodná

0 EUR

po aktualizácii

0 EUR

Aktualizované vstupy nespôsobili zmenu tohto ukazovateľa.

Príjmy

pôvodné

5 381 475 EUR

po aktualizácii

8 413 369 EUR

Príjmy z mýta projektu sú priamo závislé na intenzitách nákladnej dopravy. Intenzity nákladnej dopravy na predmetnom úseku sú vyššie v porovnaní s predpokladanými intenzitami dopravy z pôvodnej CBA.

Výdavky

pôvodné

4 936 446 EUR

po aktualizácii

10 292 548 EUR

Prevádzka a údržba infraštruktúry bola kalkulovaná metodikou OPD. RO OPII aktualizoval metodiku výpočtu, ktorá výraznou mierou odhad nákladov spresňuje.

 

Vyhodnotenie ekonomickej analýzy

 

Pomer nákladov a výnosov sa znížil z 3,54 na 2,07 vplyvom ukazovateľov, ktoré sú popísané nižšie. Znamená to, že napriek zníženiu koeficientu pomeru nákladov a výnosov, projekt je stále oprávnený, keďže prínosy pre spoločnosť vysoko prevyšujú náklady súvisiace s jeho realizáciou.

Úspora času

pôvodné

74 073 143 EUR

po aktualizácii

77 956 170 EUR

Dôvodom nárastu úspory času je vyššia intenzita dopravy na novom úseku. V roku 2017 približne dvakrát viac vozidiel obchádzalo mesto Žiar nad Hronom ako sa pôvodne plánovalo.

Prevádzkové náklady vozidiel

pôvodné

4 842 271 EUR

po aktualizácii

-9 000 359 EUR

Pri prevádzkových nákladoch vozidiel nedochádza k úspore. Uvedené je zapríčinené nižšími intenzitami dopravy na všetkým sledovaných úsekoch aj napriek zvýšeniu dopravy na obchvate.

Nehodovosť

pôvodné

279 301 EUR

po aktualizácii

-16 899 650 EUR

Aktualizácia nehodovosti ukázala výrazne vyššiu nehodovosť, než aká bola v pôvodnej CBA. Dopravná polícia neeviduje na sledovanom území nehodový úsek. Nebezpečným úsekom ostáva hlavný ťah mestom Žiar nad Hronom, ulica Slovenského národného povstania.

 

Záverečné hodnotenie

 Vykonaná ex-post CBA analýza preukázala opodstatnenosť financovania projektu z fondov EÚ. Finančná analýza potvrdila predpoklad, že projekt nedokáže v plnom rozsahu pokryť výdavky zo svojich príjmov a preto je potrebný finančný príspevok z Kohézneho fondu. Ekonomická analýza taktiež potvrdila efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, nakoľko prínosy projektu pre spoločnosť prevažujú pred jeho nákladmi.

 

Pri spätnom vyhodnotení CBA boli aktualizované nasledovné vstupné údaje, a to na základe skutočnosti za roky 2015 – 2017 (okrem HDP, kde bola použitá predikcia podľa zdroja nižšie):

  • HDP – zdroj : Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR,
  • Manuál CBA OPII verzia 2
  • Inflácia – zdroj :  Štatistický úrad SR
  • ceny PHM – zdroj :  Štatistický úrad SR
  • Investičné náklady – zdroj : účtovníctvo NDS, a.s.
  • Intenzita dopravy – zdroj : celoštátne sčítanie dopravy SSC 2015, automatické sčítače dopravy NDS, a.s. 
  • Prevádzkové náklady – zdroj : účtovníctvo NDS, a.s.
  • Príjmy – zdroj : účtovníctvo, NDS a.s.
  • Nehodovosť – zdroj : Policajný zbor SR

Následne bola prepočítaná CBA celého projektu spolu s predikciou vývoja do roka 2040.

 

Anglická verzia/ English version:

We have verified the financial and economic return of our projects PDF

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava