Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Trebišov (19. apríla 2023)

Za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, generálneho riaditeľa ŽSR Miloslava Havrilu, primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára, podpredsedu KSK Karola Patakyho, prevádzkovateľa autobusovej dopravy Arriva a zhotoviteľov projektu TIOP Trebišov bola v stredu 19. apríla presmerovaná autobusová doprava cez novovybudovaný autobusový terminál v Trebišove.

Autobusová stanica je súčasťou projektu OP Integrovaná infraštruktúra ŽSR „Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Trebišov“, ktorý prinesie modernizáciu priestorov autobusovej a železničnej stanice. Projekt v hodnote viac ako desať miliónov eur zlepší kvalitu cestovania, umožní cestujúcim prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy s ťažiskom na nosný systém železničnej dopravy.

„ Dnes oficiálne vypravili prvé autobusy z novovybudovanej autobusovej stanice TIOP Trebišov. Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov síce znie komplikovane, ale zjednodušuje a zlepšuje verejnú dopravu pre vás všetkých. Obyvatelia regiónu sa môžu tešiť na pohodlný prestup medzi individuálnou (automobilová, cyklistická) a hromadnou dopravou, úložiská pre bicykle a parkovisko pre osobné autá. Celú stavbu odovzdáme do užívania do koncom tohto leta,“ uviedol štátny tajomník J. Kmeť.

Výstavba terminálu ráta s osvetleným parkoviskom pre osobné automobily aj zastrešenými úložiskami pre bicykle v dosahu kamerového systému. „TIOP Trebišov po dokončení bude slúžiť ako prestupné miesto medzi rôznymi druhmi dopravy. Kapacita terminálu počíta s kapacitou odbavenia 400 – 1 000 cestujúcich za hodinu vlakom. Pri diaľkovej, prímestskej a mestskej autobusovej doprave takmer 1 500 cestujúcich. Dúfam, že tak významne pomôžeme v meste Trebišov s presunom ľudí z áut na železnicu,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR M. Havrila.

Presmerovanie autobusovej dopravy cez nový terminál prinesie obyvateľov Trebišov zlepšenie podmienok pre cestovanie. "Moderné nástupištia, chrániace cestujúceho pred negatívnymi vplyvmi počasia, nastupovanie suchou nohou a najmä lepšia prehľadnosť a dostatočne dimenzované čakacie priestory prinášajú do nášho okresného sídla, po dlhých rokoch chátrania, neskôr až havarijného stavu a takmer nepoužiteľnosti, jeden z najkrajších priestorov tohto typu na Slovensku. Jedinečnosť blízkosti autobusovej a vlakovej stanice s postupne sa obnovujúcimi časťami a novými prvkami Terminálu integrovanej osobnej prepravy vytvára predpoklad modernej stavby 21. storočia, na ktorú budú môcť byť Trebišovčania právom hrdí a aj preto patrí veľké poďakovanie všetkým participujúcim stranám, predovšetkým ŽSR a Ministerstvu dopravy a výstavby SR, keďže aj tento projekt je potvrdením ich intenzívneho záujmu o rozvoj okrajových regiónov Slovenska," povedal primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.

Presmerovanie autobusovej stanice umožní pokračovanie prác na ďalších objektoch v rámci projektu TIOP Trebišov. Momentálne na stavbe prišlo k montáži koľajových polí, rekonštrukcii ostrovného nástupišťa, na železničnej stanici v Trebišove v podchode pre cestujúcich a chodcov prišlo k vybudovaniu odvodňovačov a izolácií, zastrešenie výstupov z podchodu pre cestujúcich a chodcov. Pri budovaní parkovacích plôch pre osobné automobily prišlo k podkladu zo štrkodrviny, osadeniu cestného obrubníka, kladeniu zámkovej dlažby a vybúranie kanalizačného rámu.

Predmetom projektu je výstavba nového terminálu integrovanej osobnej prepravy (ďalej len „TIOP“) Trebišov bude slúžiť ako prestupné miesto medzi dopravnými druhmi a systémami s cieľom presmerovať cestujúcich z iných dopravných módov na železničnú dopravu. Cestné vozidlá (autobusy, osobné automobily) a bicykle dopravia cestujúcich do terminálu, odkiaľ budú pokračovať veľkokapacitnou dopravou, v tomto prípade železničnou dopravou. Predmetná stavba je svojím charakterom a umiestnením priamo naviazaná na jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru. Rozhodujúcimi stavebnými objektmi terminálu sú – novobudovaný podchod pre cestujúcich a chodcov spájajúci severozápadnú časť mesta s centrálnou s vyústením na rekonštruované železničné ostrovné nástupište, ďalej prevádzkovo-technologická budova terminálu, zastrešené nástupiská a výstupiská autobusovej časti terminálu, odstavno - parkovacie plochy autobusov, parkovacie pozície pre osobné automobily, terminálové komunikácie. Technologickú časť stavby dopĺňajú informačné, kamerové, prenosové, oznamovacie a rozhlasové systémy tak v železničnej, ako aj autobusovej časti terminálu.

Výstavba TIOP Trebišov sa realizuje na mieste aktuálnej železničnej a autobusovej stanice Trebišov. Umiestnenie TIOP Trebišov je dané súčasnou lokalizáciou železničnej a autobusovej stanice Trebišov. Zo severu predmetné územie predstavuje územie ohraničené Železničnou stanicou Trebišov. Z východu a západu existujúcou komunikáciou na ulici Komenského, ktorá ohraničuje priestor existujúcej autobusovej stanice. Cieľom TIOP Trebišov je umožniť cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi osobnou individuálnou (automobilová, cyklistická) a hromadnou (autobusová, železničná) dopravou.

Termín ukončenia stavebných prác a uvedenie do prevádzky: do 24 mesiacov od odovzdania prvého staveniska, predpoklad 4.Q/2023

Projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (Prioritná os 5).

Celkové náklady projektu:  11 545 300,71 € bez DPH

Z toho zdroj EÚ:  9 813 505,60 € bez DPH

Z toho zdroj ŠR:  1 731 795,11 € bez DPH

Z toho vlastné zdroje prijímateľa:  0,00 € bez DPH

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

bus station_TV

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava