Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava, 4. mája 2018

Ôsme riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa uskutočnilo v piatok 4. mája v Bratislave. Členovia MV schválili Výročnú správu za rok 2017 a nové Hodnotiace kritériá pre dopytovo orientované projekty v prioritnej osi 7 (Informatizácia spoločnosti).

Predstavitelia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre OPII, informovali členov a pozorovateľov MV o pokroku v implementácii jednak operačného programu ako celku, ale tiež o pokroku v príprave a implementácii projektov v oblasti železničnej, cestnej, verejnej osobnej a vodnej dopravy. O stave projektov v prioritnej osi 7 (Informatizácia spoločnosti) informovala Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie informatizácie na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Členmi monitorovacieho výboru OPII sú okrem zástupcov Európskej komisie pracovníci príslušných ministerstiev, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj technickí experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions).

Súčasťou zasadnutia bola aj obhliadka miesta budúceho projektu výstavby električkovej trate cez bratislavskú Petržalku. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal prezentoval aktuálny stav projektu, ktorý má byť spolufinancovaný cez OP Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán pre OPII, zástupcovia EK a JASPERS poskytujú mestu Bratislava maximálnu pomoc pri príprave projektu, aby sa stihol zrealizovať v tomto programovom období eurofondov.

Zľava: Juraj Méry, Ivo Nesrovnal


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava