Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (28. júna 2017)

Členovia Monitorovacieho výboru (MV) na rokovaní v dňoch 27.-28. júna 2017 schválili Výročnú správu za rok 2016 a Revíziu programového dokumentu OPII.

Predstavitelia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre OPII, informovali členov a pozorovateľov MV o pokroku v implementácii jednak operačného programu ako celku, ale tiež o pokroku v príprave a implementácii projektov v oblasti železničnej, cestnej a vodnej dopravy. O stave projektov v Prioritnej osi 7 (Informatizácia spoločnosti) informovala Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie informatizácie na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

6. monitorovaci výbor OPII

Členmi monitorovacieho výboru OPII sú okrem zástupcov Európskej komisie pracovníci príslušných ministerstiev, prijímatelia pomoci, zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj technickí experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions).Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava