Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)

Miesto realizácie: Žilinský kraj
Oblasť podpory: Železničná doprava

Základné informácie o projekte:

Projekt je zameraný na modernizáciu železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, administratívne spadajúcu do Žilinského samosprávneho kraja, pričom zahŕňa 9 ucelených častí stavby (UČS):

UČS 53 Traťový úsek Žilina Strážov - Váh;

UČS 54 Traťový úsek Váh - odbočka a zastávka Varín;

UČS 55 Odbočka a zastávka Varín - Strečno;

UČS 56 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička;

UČS 96 Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina – Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina;

UČS 97 Zmena trakcie na striedavú trakčnú sústavu 25 kV, 50 Hz v úseku Púchov – Žilina;

UČS 98 Zmena trakcie na striedavú trakčnú sústavu 25 kV, 50 Hz v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou;

UČS 99 Zmena trakcie na striedavú trakčnú sústavu 25 kV, 50 Hz v uzle Žilina;

UČS 00 Systém ERTMS v uzle Žilina.

V rámci modernizácie dôjde k zvýšeniu rýchlosti v obvode železničnej stanice Žilina na 120 km/hod. Predmetom tohto sú UČS 53, 56, 96, 97, 98, 99 a 00. UČS 54 a 55 sú predmetom iného projektu financovaného z "Nástroja na prepájanie Európy" (CEF).

V rámci UČS 53, 56, 96, 97, 98, 99 a 00 bude rekonštruovaných alebo zmodernizovaných spolu 7,851 km železničných tratí v sieti TEN-T. Vzhľadom na lehotu výstavby bude táto hodnota dosiahnutá až po ukončení súčasného programového obdobia (po roku 2023) a preto je projekt rozdelený na fázy, v súčasnosti bude predložená na EK  žiadosť na financovanie 1. fázy projektu. Realizácia projektu je rozdelená do 13 stavebných fáz v zmysle projektu organizácie výstavby. Časový plán realizácie projektu predpokadá, že v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 (OPII) bude uskutočnených prvých 9 stavebných fáz. Zvyšné fázy (10 – 13) budú financované až v programovom období 2021 – 2027 (P SK).

Cieľom projektu je modernizovať dopravnú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov železničných tratí definovaných v medzinárodných dohodách AGC a AGTC,  interoperability v zmysle legislatívy Európskej únie s cieľom odstráneniť kľúčové úzke miesta na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Popri národnom význame dôležitej križovatky železničných tratí je modernizácia opodstatnená aj z dôvodu vedenia týchto tratí v osiach európskych TEN-T koridorov (Dunaj-Rýn a Baltsko-Jadranský).

Modernizácia železničnej infraštruktúry v železničnom uzle Žilina prispeje k trvalo udržateľnej mobilite obyvateľov, k hospodárskemu rastu, k zníženej produkcii emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok, k nižšej hlukovej záťaži, k zníženiu nehodovosti a k časovým úsporám prostredníctvom kratších cestovných časov.

Celkové náklady projektu:                                                223 707 135,57 € bez DPH

                Z toho zdroje EÚ:                                                 190 151 065,24 € bez DPH

                Z toho zdroje ŠR:                                                   33 556 070,33 € bez DPH  

                Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                                         0,00 € bez DPH 

 

Financovanie z fondu EÚ: Kohézny fond

Stav projektu: v realizácii

Začiatok realizácie projektu: 07/2017

Ukončenie realizácie projektu: 12/2023

Deň účinnosti zmluvy o NFP : 30.3.2022

Dátum aktualizácie údajov: 4.7.2023

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=306dc097-eac6-410f-8947-8eebd67f2cc2

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6294750/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5076706/

https://www.crz.gov.sk/7313975-sk/1/

 

 

 

 


Súbory

Názov Veľkosť
Formular_udajov_o_projekte_OPII_MDV_Uzol_ZA,_1_et__1_fáza 364 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava