Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE VYZVANÍ

Vyzvania pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť sú zverejnené na www.vicepremier.gov.sk

Vyzvanie č. OPII-2016/SO OPII-TP2 zmena č.1

Názov súboru Oblasť podpory Žiadateľ Účinnosť od Účinnosť do
Vyzvanie TP_MFSR_2.doc Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2016 13.01.2017
Zmena vyzvania č1_TP.docx Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2016 13.01.2017
Priloha 1_ZoNFP_TP.docx Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2016 13.01.2017
Priloha 2_Postupy TP.zip Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2016 13.01.2017
Príloha 3_Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP.docx Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2016 13.01.2017
Príloha 4 Synergie a komplementarity.docx Technická pomoc Ministerstvo financií SR 01.12.2016 13.01.2017


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava