Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

D1 Budimír - Bidovce

Miesto realizácie: Košický kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Navrhovaný úsek diaľnice D1 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorého účelom je previesť tranzitnú osobnú a nákladnú dopravnú premávku cez územie Slovenska. Úsek D1 Budimír – Bidovce je priamym pokračovaním diaľnice D1 v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 sa stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. V súčasnosti sa celý objem dopravy v záujmovom území realizuje po diaľnici D1 zo severu od Prešova, po ceste I. triedy I/68. Z východnej strany od mesta Košice je doprava vedená cestou I/50. Cesty I/68 a I/50 sa križujú v meste Košice priamo v zastavanom území mesta čo má negatívny dopad na plynulosť a rýchlosť tranzitnej dopravy. Zároveň ohrozuje obyvateľov mesta hlukom, exhalátmi a zvýšeným nebezpečenstvom kolízii chodcov a motorových vozidiel. Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí, nie len v momentálne dotknutom území. Vybudovanie tejto stavby s napojením na úsek D1 v prevádzke Prešov - Budimír, preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/50, najmä tranzitnú nákladnú dopravu a tým pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v záujmovom území Slovenska. Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvni životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácii.

Počet križovatiek: 4 mimoúrovňové križovatky /križovatka Budimír, križovatka Košické Oľšany, križovatka Bidovce a križovatka Hrašovík/

Celkové oprávnené náklady projektu:             169 020 729,01 € bez DPH

Z toho zdroj EÚ:                                                143 667 619,66  € bez DPH

Z toho zdroj ŠR:                                                   25 353 109,35 € bez DPH

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 17.10.2018

Odovzdané do užívania verejnosti: 31.12.2019

 

                                                           Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
Zámer
Odborný posudok
Stanovisko Štátnej ochrany prírody SR
                                                                       Stavebné konanie
Stavebné povolenie
                                                                        Územné konanie
Územné rozhodnutie
                                                                                 ITMS
Informácie o projekte z nástroja na správu eurofondov v SR pre roky 2014 – 2020 – ITMS2014+
                                                                                    Zmluvy o projekte

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k ZoNFP

 

 


Súbory

Názov Veľkosť
Rozšírené údaje o projekte D1 Budimír - Bidovce 84 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava